Regulier onderwijs versus School of Understanding

Regulier OnderwijsSchool of Understanding
Focus op kennisontwikkeling

Leerlingen worden primair begeleid om kennis en algemene ontwikkeling op te doen.

Focus op ontwikkeling levenshouding en geluk

Leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van levenshouding. Door dit als doel van je onderwijssysteem te stellen en leerkrachten hierin te trainen kun je leerlingen helpen aantoonbaar gelukkiger te leven.

Methodegebonden leerlijn

Op reguliere scholen worden leerlingen ingedeeld op leerjaar en mogen ze alleen de stof van dat jaar volgen.

Doorlopende leerlijn

Op de School of Understanding mogen leerling in hun eigen tempo aan de slag met de stof en wordt zelfs de arbitraire grens tussen basis- en middelbare school weggenomen. Leerlingen kunnen direct verder gaan met wiskunde als ze met rekenen klaar zijn.

Basisvaardigheden standaard leerlijnen

De meeste scholen gaan uit van standaard leerlijnen en methodes waardoor de leerling zijn ontwikkeling en tempo moet aanpassen aan het systeem.

Basisvaardigheden ontwikkelen via individuele leerlijnen

Voor het leren van basisvaardigheden maakt de School of Understanding gebruik van (digitale) gepersonaliseerde leerlijnen. Er wordt gewerkt met de best bewezen methodes ter wereld. Het eerste inhoudelijke artikel van de onderwijswet wordt bij ons daadwerkelijk gevolgd: De leerling krijgt onderwijs dat aansluit op zijn eigen ontwikkelingstempo.

Basisvaardigheden ontwikkelen

Leerlingen ontwikkelen vooral basisvaardigheden zoals opzoeken in een atlas, topografie uit hun hoofd leren en werkjes maken.

Hogere vaardigheden ontwikkelen

De wereld van nu verwacht veel meer van leerlingen; ze moeten doelen kunnen stellen, informatie kunnen verzamelen en beoordelen, projecten kunnen managen maar wel bij zichzelf kunnen blijven (zelfbewustzijn).

Leren één standaard leerling te worden

Het regulier onderwijs leert leerlingen voornamelijk zichzelf te spiegelen aan een gemiddeld model van een leerling en zichzelf daaraan aan te passen.

Eigen Talenten ontdekken

In lijn met uitkomsten van onder andere onderzoeken uit Positieve Psychologie is het cruciaal dat leerlingen leren wat hun unieke talenten zijn en wat hen specifiek anders maakt dan anderen.

Samen leren

Leerlingen moeten verplicht samenwerken zonder dat er altijd over nagedacht wordt of het functioneel is. Leerlingen krijgen maar beperkte actieve begeleiding om te leren hier beter in te worden.

Constructief Samen leren

In aanvulling op het vorige punt is het belangrijk dat leren in een vacuüm onmogelijk is. Leren gebeurt altijd in relatie tot anderen. Het kan daarom enorm stimulerend werken als leren op een constructieve manier gebeurt.

Ouders moeten zich voegen naar het systeem

Ouders worden verplicht om hun leven aan te passen aan het schema van de school. Schooltijden, vakanties worden allemaal bepaald door de school.

Ondersteuning van werkende ouders

In de nieuwe wereld wordt er steeds meer van ouders verwacht wat betreft werk en carrière. Om ouders hierin tegemoet te komen heeft de School of Understanding flexibele lestijden. Dit zowel op een dag (je kunt je kind tussen acht en half negen naar school brengen en tussen twee en half drie ophalen) als door het jaar heen (je kunt zelf in overleg met de leerkracht vakantie opnemen).

Betrokkenheid ouders beperken

Er zijn gelukkig positieve uitzonderingen, maar helaas worden ouders vaak redelijk buiten gehouden. Hulp wordt vaak alleen gevraagd bij heel praktische vragen als technisch lezen, feesten en uitstapjes.

Betrokkenheid ouders stimuleren

Ouders zijn meer geïnteresseerd in hun kinderen en het onderwijs van hun kinderen dan ooit. Om hier een plek aan te geven focussen we op Psycho-educatie. Ouders krijgen gerichte kennis en ondersteuning in het opvoeden van hun kind waarbij constant de principes van de school worden uitgelegd en de relatie naar thuis wordt gelegd. Daarnaast worden ouders actief uitgenodigd om deel uit te maken van de leergemeenschap met de leerlingen. Dit kan in de vorm van mentorschap, activiteitenbegeleiding, klankbordgroepen en onderwijsondersteuning.

Kinderopvang

Kinderopvang vindt vrijwel altijd buiten de school plaats.

Geïntegreerde kinderopvang

De SoU biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. Kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 0 jaar. De school biedt de ouders hierdoor een ononderbroken ontwikkeling van 0 – 13 jaar. De geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school waarbij leerlingen in dezelfde filosofie worden begeleid. Leerlingen kunnen bij de opvang verder gaan met hun schoolprojecten of juist kiezen om ontspannende activiteiten te doen. Het begeleidend personeel kijkt actief mee om te zien of de leerling een gezonde spanning/ontspanning balans houdt.

Nationaal

Het curriculum richt zich op Nederland.

(Inter)nationaal

De SoU werkt met het “International Primary Curriculum (IPC)”-programma. Bij elk thema gaan de leerlingen “de grens over” op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Het onderwijs op de SoU is tweetalig (75% Nederlands, 25% Engels).