FAQ

Veelgestelde vragen aan de School of Understanding (SoU)

Levenshouding

De School of Understanding richt zich op:

 • vergroten van zelfbewustzijn: ‘Wie word je?’ in plaats van ‘Wat weet je?’
 • optimistisch zijn
 • doorzetten bij problemen of teleurstellingen
 • ontwikkelen van daadkracht
 • omschakelen van ‘fixed mindset’ naar ‘growth mindset’, oftewel de groei-mentaliteit
 • het positief beleven en ervaren van geluk in relatie tot jezelf, de ander en de omgeving

We begeleiden de kinderen hierin op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Een aantal voorbeelden van specifieke levenshoudingscomponenten:

 • Begeleiden o.b.v. het PERMA model van Seligman
 • Aangeleerd Optimisme van Seligman
 • Resilience van Seligman
 • Fixed/Growth Mindset van Dweck
 • Hope Theory van Snyder
 • Executieve functies Dawson & Guare

Inschrijven

De School of Understanding kent een opvang- en een onderwijsfunctie. Er is geen minimumleeftijd bepaald voor de inschrijving. Vanaf 2 jaar zijn kinderen welkom op onze Preschool. De onderwijsfunctie start op 4-jarige leeftijd.
Hier vindt u alle informatie over de inschrijvingsprocedure van de school.

Dit is een bewuste keuze omdat wij onze leerlingen zo jong mogelijk mee willen nemen in onze unieke aanpak. Voor leerlingen van hogere groepen is de tijd die rest helaas te kort om voldoende te profiteren van ons onderwijs. Onze scholen groeien mee en per schooljaar wordt er een leerjaar aan toegevoegd.

Het antwoord is tweeledig ja. Enerzijds is de school mede opgericht door Tijl Koenderink, die al honderden scholen begeleid heeft rondom het thema begaafdheid. De leerkrachten van de SoU worden getraind en casuïstiek wordt uitgebreid besproken met opgeleide talentbegeleiders.

Anderzijds sluit het onderwijsconcept zelf ook erg goed aan op de ondersteuningsbehoeften van getalenteerde leerlingen. De leerlingen werken volgens individuele leerlijnen en worden hierdoor niet gehinderd door het tempo van de klas. Dit zorgt ervoor dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt ons onderwijs meer dan genoeg uitdaging waarbij juist de begeleiding op levenshouding en hogere vaardigheden een fundamenteel verschil gaat maken om in hun leven hun talent een plek te geven.

Feestviering & schoolreisjes

Wij zullen op school vanzelfsprekend aandacht schenken aan traditionele feesten. Een van onze doelstellingen is om kinderen zich bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Een plek geven aan traditie is daar een belangrijk onderdeel van.
Jazeker. Op regelmatige basis gaan de kinderen de echte wereld verkennen op excursie. Gekoppeld aan een onderzoeksthema zal elke groep meerdere malen per jaar op onderzoek uitgaan in de echte wereld. Een excursie kan de aftrap van een nieuw thema zijn, het kan een verdieping van de leerstof zijn of een mooie afsluiting van een periode. Naast de excursies buiten school, proberen we de ‘echte wereld’ ook binnen onze school te halen. Zo hebben we regelmatig voorstellingen, gastsprekers of leskisten die aansluiten bij de leerstof.

Schooltijden, vakantie en kinderopvang

De schooltijden verschillen per locatie. Kijk voor de actuele schooltijden en vakantieperiodes op de SoU in Amsterdam-West hier, en voor de locatie in Amstelveen hier.
De SoU werkt met een vijf gelijke dagen-model waarbij elke schooldag even lang is. Kinderen zijn dus niet op woensdagmiddag vrij.
Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om andere vakanties flexibel op te nemen. Deze weken ontstaan doordat wij gedurende de niet verplichte herfst- en voorjaarsvakantie de school open houden. Aan het begin van elk schooljaar kunt u aangeven waar uw voorkeuren naar uitgaan. Voor de meest actuele stand van zaken, kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging.

Lesmethodes & vakken

 • Lezen: Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders Prentenboeken, Rekentuin
 • Wereldoriëntatie: IPC
 • Schrijven/Motorische ontwikkeling: Schrijfdans, Pennenstreken
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Levenshouding: o.a. mindset, geluk voor kinderen, kinderyoga
 • Engels: Early bird, Duolingo
 • Taal: Taalactief 4, Taalzee
 • Leerlingvolgsysteem: GroeiWijs
ICT is en blijft een middel dat het pedagogisch en didactisch onderwijsproces moet ondersteunen. Het is geen doel op zich. Dat gezegd hebbende maken we uitgebreid gebruik van ICT-hulpmiddelen om:

 • Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
 • Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron ‘het internet’
 • De leerling real-time actief te volgen met een systeem waarin ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerker en vooral het kind zelf de ontwikkeling in kaart kunnen brengen
 • Gezamenlijk te werken aan grotere projecten
 • Eigen portfolio’s op te bouwen
 • Te communiceren met de ouders
Absoluut. Bewegen in de breedste zin van het woord heeft vele functies. Het leidt tot een hoger welbevinden, en met methodes als BrainGym leidt het ook tot betere leerresultaten en leert het kinderen zich gelukkig te voelen in hun eigen lichaam. Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs van ervaren leerkrachten die hiervoor een speciale aantekening hebben. We gebruiken de volgende methodes als leidraad: Kleuters in actie, bronnenboek SLO /basislessen in het speellokaal en Gympedia.
Al vanaf de jongste groep horen de kinderen Engels om zich heen. Veel losse woordjes en korte zinnen, een liedje etc. Dat breidt zich steeds meer uit. Ons doel is om kinderen aan het eind van de basisschool functioneel Engels te laten spreken. Ongeveer 20% van de onderwijstijd communiceren we in het Engels met de kinderen.
[accordion-item title=”Hoe ziet jullie leeromgeving eruit?”]

We bieden de kinderen een leerrijke, veilige omgeving waar goed over is nagedacht. De omgeving helpt bij de ontwikkeling. Elke ruimte op school heeft een andere functie. Wanneer de kinderen ouder worden, groeien ze als het ware mee met hun omgeving. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid en worden meer uitgedaagd om samenwerking op te zoeken en dat zie je terug in de leeromgeving.

[/accordion-item] [/accordion]

Ontwikkeling & Toetsing

We volgen de kinderen door middel van de methode-gebonden toetsen van de methodes die we gebruiken. Periodiek kijken we naar de uitgewerkte leerdoelen zoals uitgewerkt door SLO op tule.slo.nl. Daarnaast maken we gebruik van CITO toetsen om de lange-termijn ontwikkeling in de gaten te houden. We zijn hierover proactief in gesprek met de schoolinspectie om dit onderdeel nog verder door te ontwikkelen. Bovendien maken we steeds meer gebruik van pre-toetsen zodat kinderen nog sneller op het juiste niveau instructie kunnen volgen.
Dit is verreweg de belangrijkste vraag die je als ouder aan een school kunt stellen. Wij volgen actief de groei van leerlingen. Welke nieuwe zaken heeft het kind geleerd en hoe het leertempo zich verhoudt tot het leertempo in het verleden. Of het kind zich nu ‘beneden of boven de statistieken’ bevindt, is compleet irrelevant. De vraag is of het kind groeit in lijn met zijn eigen ontwikkelingstempo. Daarnaast volgen en meten we actief levenshouding en vaardigheidsontwikkeling om ook dat goed in kaart te kunnen brengen.
Ons onderwijs is zo ingericht dat het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor zijn eigen leerproces.

In gesprekken met de leerkrachten , die ook schriftelijk worden opgesteld in een persoonlijk plan (portfolio), komt het doel aan de orde dat een kind zich stelt. Er wordt besproken hoe het kind dat doel wil gaan halen en welke stappen worden genomen. Uiteindelijk bewijst een kind aan zichzelf en de begeleider de voortgang en de beheersing.

Dit zou je een toets kunnen noemen, maar dan niet een vanuit een methode. De voortgang van elk kind wordt gevolgd.

Het kind werkt aan zijn persoonlijke leerweg en deze leerweg is zo ingericht dat het via tussendoelen uiteindelijk voldoet aan de kerndoelen die in het basisonderwijs worden gesteld.

Uit de persoonlijke gesprekken met het kind wordt duidelijk wat de sterke kanten zijn en welke kanten minder sterk. In onze hele aanpak ligt besloten dat we het kind ondersteunen bij het nemen van hindernissen. Juist als iets niet gemakkelijk gaat, helpen we het kind zich uitgedaagd te voelen om door te zetten. Dat ontwikkelt een enorme kracht in het kind en draagt er toe bij dat het kind open gaat staan om nieuwe dingen te leren en uitdagingen aan te gaan.

Daarnaast vinden er ook gesprekken plaats met ouders, begeleiders en het kind over de voortgang.

Niet gevonden wat je zocht?

Doorzoek onze website.