Blog

HB+ voorziening Elementa

HB+ voorziening Elementa

Het heeft even geduurd maar het is eindelijk zover. Na de meivakantie gaat de HB+ voorziening van start bij de School of Understanding in Amstelveen. Een integrale onderwijs en zorgvoorziening voor kinderen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Dankzij steun van de vier gemeenten binnen Amstelronde is specialistische jeugdhulp op de voorziening gegarandeerd.
Voor deze kleine groep hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft en vanuit hun dubbele ondersteuningsvraag worden specialistische zorgarrangementen uitgevoerd binnen een voorziening waar onderwijs en jeugdhulp nauw zullen samenwerken. De voorziening heet Elementa, Latijn voor de elementen.
De toegang tot deze voorziening is op eenzelfde manier geregeld als voor het S(B)O, namelijk via een Ondersteuningsteam.
Voor meer informatie over de voorziening kun je contact opnemen met de School of Understanding in Amstelveen of de onderwijsspecialisten van Amstelronde. Een feestelijke opening zal later in het jaar worden gepland.

Bron: Nieuwsflits Amstelronde 18 april 2019

Lees meer

Rapport Onderwijsinspectie

Rapport Onderwijsinspectie

In september 2018 heeft de Onderwijsinspectie voor het eerst het vierjaarlijkse onderzoek gedaan naar het bestuur en onze school. Zij hebben daarbij onderzocht of het onderwijs van voldoende kwaliteit is, en of wij financieel in staat zijn ook in de toekomst deze kwaliteit te kunnen blijven leveren. Wij zijn ontzettend trots op hun positieve oordeel. Hieronder presenteren wij een 26-tal citaten uit het rapport dat is vastgesteld op 17 februari 2019.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

 1. “Er gaat veel goed op de School of Understanding. Het bestuur, de directie en de leraren werken goed samen en verbeteren daarmee de onderwijskwaliteit. Ze weten waar ze als school goed in zijn en wat ze nog kunnen verbeteren.“
 2. “De school neemt ouders serieus en betrekt hen bij allerlei zaken. De ouders zelf nemen in overleg met de school mooie initiatieven die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de school.”
 3. “Ouders, leerlingen en team voelen een sterke onderlinge band. Het schoolklimaat is positief en stimulerend.”
 4. “Het team vindt het daarnaast belangrijk dat de leerlingen zich breed ontwikkelen. Het slaagt er goed in dit te realiseren.”
 5. “[de school] stelt heldere en ambitieuze doelen en werkt planmatig aan verbetering van de onderwijskwaliteit.”
 6. “Na een roerige start van de School of Understanding is binnen enkele jaren de beoogde schoolontwikkeling op cruciale onderdelen gerealiseerd en is een voldoende kwaliteit van onderwijs bereikt.”
 7. “Het bestuur/de directie onderzoekt en evalueert op verschillende manieren of het onderwijs voldoet aan de eigen ambities en pleegt doordachte interventies. Daardoor stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.”
 8. “Over de kwaliteitscultuur zijn we positief en we waarderen deze dan ook als goed. Het is een mooie prestatie dat het bestuur/de directie sinds de oprichting van de school in relatief korte tijd in staat is geweest een professionele cultuur te realiseren.”
 9. “Het maakt de eigen ambities overtuigend waar in de praktijk. De visie wordt door het team breed gedragen; leraren voelen en zijn eigenaar van de schoolontwikkeling.”
 10. “Op de School of Understanding verbeteren de leraren voortdurend het onderwijs en werken actief aan hun eigen bekwaamheid. Wanneer nieuwe praktijken worden ingevoerd, vindt de school het van belang dat deze veranderingen zijn doordacht, zijn doorgesproken en (wetenschappelijk) goed zijn onderbouwd.”
 11. “Een ander sterk punt is dat alle medewerkers systematisch en haast vanuit nature reflecteren. Dit doen ze op individueel niveau, maar ook als team wordt er met een hoge frequentie in gezamenlijkheid op het onderwijs gereflecteerd. Vanuit die reflecties voeren de leraren eventuele verbeterpunten consequent door.”
 12. “Leraren benoemen dat ze de School of Understanding als een inspirerende werkplek ervaren.”
 13. “Het toezichthoudend deel van het bestuur overlegt vanuit een duidelijke structuur met de directeur-bestuurder. In deze overleggen rapporteert de directie aan het toezichthoudend bestuur onder meer over de kwaliteit van het onderwijs en de bereikte resultaten. De school verantwoordt zich proactief aan de ouders over de beoogde en bereikte ontwikkeling van de school.”
 14. “Een mooi voorbeeld is dat een groep ouders het ‘SOUL- support’ heeft opgericht. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur/de directie over verschillende (beleids)onderwerpen. Daarnaast hebben zij commissies in het leven geroepen die ondersteunen bij coördinatie, evenementen, subsidies, sponsoring en financiën. Door deze steun kan het team zich primair richten op de onderwijskwaliteit.”
 15. “Het onderwijsaanbod op de School of Understanding waarderen wij als goed. Het voldoet aan de kerndoelen en omvat tevens de referentieniveaus voor taal en rekenen. Daarmee stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.”
 16. “Het onderwijsaanbod ontstijgt de basiskwaliteit. Dit aanbod is namelijk breed en verdiepend en sluit aan op de uiteenlopende onderwijsbehoeften van de divers samengestelde leerlingenpopulatie. Naast het aanbod in de basisvaardigheden is er ook ruimschoots aandacht voor de brede ontwikkeling. Zo hebben leerlingen onder meer een rijk en aantrekkelijk keuzeaanbod”
 17. “De school onderscheidt zich doordat het onderwijs in burgerschap en het ontwikkelen van de persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties een prominente plek in het curriculum inneemt.”
 18. “Zij heeft hierin eigen ambities geformuleerd en vertaalt deze naar een leerlijn voor het ontwikkelen van de ‘Levenshouding’. Dit schooleigen aanbod wordt systematisch uitgevoerd en is gestoeld op de uitgangspunten van de positieve psychologie. Daarin is er bijvoorbeeld uitgebreid aandacht voor het stimuleren van de executieve functies van leerlingen. Dit weet de school goed in de dagelijkse praktijk te brengen.”
 19. “Leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen. Binnen een heldere zorgstructuur legt de school vast hoe zij hun onderwijs afstemmen op de verschillende niveaus. Daarbij is er aandacht voor zowel de leerlingen die moeite hebben met de leerstof als de cognitief begaafdere leerling.”
 20. “De School of Understanding heeft eigen ambities geformuleerd met betrekking tot het breder volgen van de ontwikkeling van leerlingen dan alleen op cognitief gebied of kennis. Zo volgen zij hen ook nauwgezet bij het ontwikkelen van de persoonlijke competenties die onder meer bij de lessen ‘Levenshouding’ aan bod komen.”
 21. “Daarnaast ontwikkelt de school een (digitaal) systeem om de totale ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Deze aanpak wordt nu in de praktijk gebracht en de komende jaren verfijnd.”
 22. “De leerlingen worden op een positieve en ondersteunende manier benaderd. Er is daardoor een prettige werksfeer op de leerpleinen waar leerlingen overwegend taakgericht en actief betrokken bezig zijn met de lesstof.”
 23. “Doordat leraren een duidelijke uitleg geven, structureren zij het onderwijsaanbod zo, dat de leerlingen het zich eigen kunnen maken. Tevens is de differentiatie goed zichtbaar. Leerlingen krijgen namelijk de instructies en maken de verwerking op basis van het niveau wat ze hebben. Een sterk punt daarbij is dat de leraren de leerlingen stimuleren eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren.”
 24. “School voldoet aan wettelijke eisen omtrent veiligheid De leerlingen ervaren de School of Understanding als een veilige school waar ze zich prettig voelen. Leraren en ouders delen dit beeld.”
 25. “Pedagogische visie wordt overtuigend waargemaakt in het pedagogisch klimaat. We waarderen deze standaard als ‘goed’. Dit omdat de School of Understanding een eigen pedagogische visie met specifieke uitgangspunten heeft, waarin de leerlingen persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen.”
 26. “De school [heeft] een leerlijn en methodiek ‘Levenshouding’ ontwikkeld. Het is mooi om te zien hoe het team de vertaalslag naar het dagelijkse handelen uitstekend weet te maken. Leerlingen voelen zich gezien, doordat zij aandacht, respect en waardering krijgen.”
Lees meer

“Dit zeggen scholen met ‘hippe’ concepten zelf over de kwaliteit van hun onderwijs”

Er is een wildgroei aan ‘hippe’ schoolconcepten waarvan niet duidelijk is of het onderwijs er beter van wordt. Dat stelt de Onderwijsinspectie in het woensdag verschenen jaarlijkse verslag De Staat van het Onderwijs. Drie scholen lichten hun speciale programma toe.

Lees het hele artikel hier
Lees meer

Informatiebijeenkomsten voor ouders (Amstelveen)

(English below.)

Geluk, doorzettingsvermogen, samenwerken, individuele leerlijn, 21st century skills, digitale middelen, vroegtijdig Engels, IPC en meer. Zijn dit aspecten die je belangrijk vindt en graag meegeeft aan je kind, kom dan naar een van onze informatiebijeenkomsten in Amstelveen. Tijdens deze ochtend leggen we je graag alles uit over ons schoolconcept en hoe wij dit dagelijks toepassen om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Een informatiebijeenkomst duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Ben je geïnteresseerd om een van onze informatieochtenden bij te wonen, meld je dan hier aan. Je ontvangt van ons een bevestiging per e-mail. Tot snel!

Information session in english

Happiness, perseverance, collaboration, individual learning program, 21st century skills, digital resources, early english, IPC and more. Are these aspects you find important and with which you want your child to grow up, then come to one of our information sessions in Amstelveen. During this session we’d like to explain everything about our unique school concept and how we practice this on a daily basis to prepare children for the future. An information sessions lasts for about 1 to 1.5 hours.

For an information session in english, please subscribe here for May 14th 2019. We will send you a confirmation by email. See you soon!

Lees meer

Interview Tijl Koenderink in Pedagogiek in Praktijk magazine

“Dat wat te meten is,
is misschien niet zo
waardevol. Dat wat
waardevol is, is
misschien niet zo
goed te meten.”

Het is nog altijd wachten op de aanpassing van artikel 23 van de Grondwet. Het initiatief van staatssecretaris Dekker om meer ruimte te scheppen voor de oprichting van scholen op grond van een goed onderwijsidee is alweer ruim drie jaar oud. Bas Levering sprak met Tijl Koenderink, een van de oprichters van de School of Understanding in Amstelveen. Het oprichten van zo’n nieuwe school zal nooit eenvoudig zijn.

Lees het hele interview in het Pedagogiek in Praktijk magazine van november 2018.

Op 23 januari 2019 organiseert Tijl Koenderink in Utrecht een informatiebijeenkomst voor mensen die geinteresseerd zijn in het opzetten van een nieuwe school. Danwel omdat ze hier zelf mee bezig zijn, zich orienteren op de toekomst of omdat ze graag willen dat er in hun regio een School of Understanding gaat komen.

Tijl Koenderink geeft een overzicht van de uitdagingen -en- de antwoorden die hij samen met zijn teams is tegengekomen in het opstarten van een nieuwe school. Daarnaast zet hij zijn visie uiteen over de toekomstige uitbreiding van nieuwe vestigingen van de School of Understanding.

Hier kunt u zich daarvoor aanmelden: https://www.eventbrite.com/e/starten-van-een-nieuwe-school-in-de-praktijk-tickets-52603270799 Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang!

Lees meer

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Vandaag wordt de nieuwe wet “Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen” aangeboden aan de Tweede Kamer. Een belangrijke wet die het mogelijk maakt om nieuwe scholen te starten wanneer er in een regio behoefte naar is, in plaats van op archaïsche demografische gronden. Als innovatieve school hechten we er veel waarde aan dat dit op de juiste manier in de media wordt gepresenteerd en proberen we daarin actief onze invloed uit te oefenen. Weten jullie nog een goede plek waar we kunnen bijdragen aan de discussie? We hebben al contact met een aantal verschillende redacties maar alle hulp is welkom!

—————–

Donderdag 18 oktober wordt het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt in dat scholen niet langer enkel op basis van een geloofs- of levensovertuiging kunnen worden gestart, maar dat interesse vanuit de maatschappij en ouders leidend is. Een mooi voorbeeld van zo’n succesvolle innovatieve school is de School of Understanding (SoU). Deze nieuwe school bestaat sinds 2015 en is opgericht onder een eigen bestuur. De oprichter van de SoU, Tijl Koenderink, is bovendien als expert betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

De SoU biedt regulier en innovatief onderwijs: gepersonaliseerd en gedifferentieerd. De focus ligt er op ‘wie ben je?’ en ‘wat zijn je talenten?’ in plaats van ‘wat weet je’. Het onderwijs gaat er verder dan het beheersen van de cognitieve basisvaardigheden. De School of Understanding streeft ernaar kinderen op een vernieuwende manier klaar te stomen voor de maatschappij van de toekomst. Er wordt extra aandacht besteed aan levenshouding, door middel van inzichten uit de positieve psychologie, en het aanleren van hogere vaardigheden. Denk hierbij aan doorzetten, keuzes maken, concentreren en met teleurstellingen omgaan. Die hogere vaardigheden en levenshouding zijn in het gehele onderwijsaanbod geïntegreerd, maar komen concreet aan bod tijdens de levenslessen. Wij weten natuurlijk al lang dat onze aanpak werkt, maar onlangs heeft de SoU ook een positieve beoordeling gehad van de Onderwijsinspectie.

Wij geven jullie graag meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het starten van een nieuwe school op basis van een nieuw onderwijsconcept, de uitdagingen van het bieden van passend onderwijs en welke innovatieve concepten kinderen het best voorbereiden op de toekomst.

Mochten jullie meer informatie willen over het wetsvoorstel of over de School of Understanding, dan kunt u voor meer informatie of een interview (met oprichter, medewerkers ofwel ouders of kinderen) terecht bij onze contactpersoon: Christa Brandsen via c.brandsen@schoolofunderstanding.nl.

Een groep studenten heeft een weergave van onze school gemaakt door in gesprek te gaan met ouders en kinderen.

Lees meer

Schoolinspectie geeft positief oordeel

Wij zijn er weken, maanden, jaren druk mee bezig geweest en vandaag was het grote moment eindelijk daar… De dag dat we de officiële uitslag kregen van de inspectie, was aangebroken!

De afgelopen weken is de inspectie voor het eerst op bezoek geweest bij ons op School of Understanding Amstelveen. Als startende school is het niet altijd even makkelijk geweest. Met vallen en opstaan, zo leren wij ook, zijn we spelenderwijs gekomen tot een waanzinnig mooi resultaat! Want het hoge woord is eruit… We hebben een mega positieve beoordeling!!! 🎉

We hebben er keihard voor moeten knokken maar ons onderwijs staat gewoon als een huis! Dit wisten wij natuurlijk al, maar dat het nu ook daadwerkelijk erkend wordt is geweldig! De passie en wilskracht, die wij vol overgave uiten in ons werk bij de School of Understanding, is niet aan de inspectie voorbij gegaan en daar zijn wij mega trots op.

De focus van de inspectie lag op verschillende gebieden: kwaliteit onderwijs, zorg, kwaliteitscultuur (waarop deze inspecteur zelfs nog nooit eerder een goed had gegeven), verantwoordelijkheid dialoog (één lijn tussen/met school, ouders en kinderen), proces (waarbij we de basiskwaliteit ontstijgen), aanbod, zicht ontwikkeling/didactiek en veiligheid. Al deze gebieden zijn voorbij gekomen en alles is gewoon een dikke prima 👍🏻😃. De inspecteurs hebben zelfs op de valreep nog een kwaliteit toegevoegd, namelijk: pedagogisch klimaat. Waarop we ook een goed scoorden! Wat hen opviel is dat de rode draad van levenshouding overal zo sterk naar voren kwam, wauw! 🍀☀️

Wij zijn weggeblazen en onbeschrijfelijk trots op onze school! 🌈 ❤️

Team School of Understanding Amstelveen

Zodra het inspectierapport beschikbaar is kunt u het downloaden op onze website.

Lees meer