Welkom op de School of Understanding Amstelveen

Op 17 augustus 2015 was het zover. Wij openden in Amstelveen de deuren van de allereerste vestiging van de School of Understanding. Een heel bijzonder moment voor een heel bijzondere school… In de afgelopen jaren zijn we hard gegroeid, zowel qua leerlingen als in onze organisatie, kennis en kwaliteit. Maar dezelfde visie staat nog steeds overeind: gepersonaliseerd onderwijs inrichten waarmee we kinderen in een brede zin voorbereiden op de veranderende toekomst. Kortom, we leren kinderen:

Jezelf Leren Zijn

Via de volgende link kunt u de Schoolgids 2020-2021 downloaden: Schoolgids 2020-2021 

In deze gids worden de algemene visie en de praktische uitwerking van de gang van zaken rondom de school en haar organisatie op een rijtje gezet. Deze details en uitvoering volgen uit ons structurele beleid. Mocht je (nog) meer willen weten, kom dan als geïnteresseerde ouder van buiten naar onze informatieochtenden en als ouder van een kind op school naar de inloopochtenden.

Het schoolplan 2021-2025

Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. In tegenstelling tot het eerste Schoolplan uit 2015, is het schoolplan 2021-2025 sterk gevoed uit de praktijk en het voortschrijdend inzicht dat we in die periode hebben opgedaan. Het is ook een moment van trots. Trots om vast te mogen stellen hoe ver we gekomen zijn langs de verschillende meetlatten. Daarnaast een mooi moment om een paal in de grond te slaan voor de komende vier jaar.

We zitten op dit moment midden in een periode van borging. Het vastleggen in dossiers, protocollen en werkwijzen van onze manier van werken. Hierin zoeken we een constante balans tussen voldoende controle om verantwoord invulling te geven aan onze verantwoordelijkheden aan stakeholders en ruimte. Ruimte voor het ontwikkelende proces van een nieuwe school met een nieuw concept waarbij theorie en praktijk elkaar moeten vinden. Dit zul je al lezende ook terugzien. Het vaststellen van een duidelijke koers en principes, processen om hier vorm aan te geven. Maar ook een aantal momenten waar onze visie schuurt met wat de wet- en regelgeving van ons verwacht. We maken hierbij gebruik van het principe: “pas toe, of leg uit!”

We kiezen er expliciet voor om hierin transparant te zijn. Transparant in waar we voor staan. Transparant in hoe we dit met vallen en opstaan implementeren. En transparant in waar we hulpmiddelen (tijdelijk) inzetten om te voldoen aan wet- en regelgeving, ook al denken we niet dat het ons primaire proces versterkt.

Dat gezegd hebbende zijn we blij met de kaders die de overheid ons hierin geeft. Het verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de groei van, op dit moment 200, kinderen is een groot goed. Dit is niet een gebied waar risicovol geëxperimenteerd kan worden. Als we dit verpesten krijgen de kinderen hun schoolperiode niet terug. Door de instrumenten zoals toetsen te gebruiken kunnen we hopelijk onderweg aantonen dat de systemen die wij (hebben) ontwikkel(d)(en) effectiever zijn.

Onze school blijft, hopelijk, altijd een work-in-progress. De school is constant in ontwikkeling. In dit document staan we dan ook vrij uitgebreid stil bij de processen die we gebruiken om dit proces te richten, te volgen en waar nodig bij te sturen, samen met de verschillende stakeholders.

Aan eenieder die zich aan dit beleidsdocument waagt bij deze een uitnodiging – kom kijken op onze school. Papier is geduldig en het is moeilijk om in (beleids)woorden te vangen hoe onze school in de praktijk functioneert.

Om een eerste blik te werpen kun je kijken op de korte overzichtsvideo die door studenten over onze school is gemaakt:

https://www.youtube.com/watch?v=dGxdYqlt4OU

Het schoolplan 2021-2025 kunt u hier downloaden.

Met warme groet,

  Tijl Koenderink, oprichter, uitvoerend bestuurder en directeur

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Vertel het ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders actief meedenken over allerlei zaken die in en rondom onze school plaatsvinden. Het onderwijs op de School of Understanding is van ons allemaal!

Rapport Onderwijsinspectie

In september 2018 heeft de Onderwijsinspectie voor het eerst het vierjaarlijkse onderzoek gedaan naar het bestuur en onze school. Zij hebben daarbij onderzocht of het onderwijs van voldoende kwaliteit is, en of wij financieel in staat zijn ook in de toekomst deze kwaliteit te kunnen blijven leveren. Wij zijn ontzettend trots op hun positieve oordeel. Hieronder presenteren wij een 26-tal citaten uit het rapport dat is vastgesteld op 17 februari 2019.

Het rapport kunt u hier downloaden.

 1. “Er gaat veel goed op de School of Understanding. Het bestuur, de directie en de leraren werken goed samen en verbeteren daarmee de onderwijskwaliteit. Ze weten waar ze als school goed in zijn en wat ze nog kunnen verbeteren.“
 2. “De school neemt ouders serieus en betrekt hen bij allerlei zaken. De ouders zelf nemen in overleg met de school mooie initiatieven die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de school.”
 3. “Ouders, leerlingen en team voelen een sterke onderlinge band. Het schoolklimaat is positief en stimulerend.”
 4. “Het team vindt het daarnaast belangrijk dat de leerlingen zich breed ontwikkelen. Het slaagt er goed in dit te realiseren.”
 5. “[de school] stelt heldere en ambitieuze doelen en werkt planmatig aan verbetering van de onderwijskwaliteit.”
 6. “Na een roerige start van de School of Understanding is binnen enkele jaren de beoogde schoolontwikkeling op cruciale onderdelen gerealiseerd en is een voldoende kwaliteit van onderwijs bereikt.”
 7. “Het bestuur/de directie onderzoekt en evalueert op verschillende manieren of het onderwijs voldoet aan de eigen ambities en pleegt doordachte interventies. Daardoor stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.”
 8. “Over de kwaliteitscultuur zijn we positief en we waarderen deze dan ook als goed. Het is een mooie prestatie dat het bestuur/de directie sinds de oprichting van de school in relatief korte tijd in staat is geweest een professionele cultuur te realiseren.”
 9. “Het maakt de eigen ambities overtuigend waar in de praktijk. De visie wordt door het team breed gedragen; leraren voelen en zijn eigenaar van de schoolontwikkeling.”
 10. “Op de School of Understanding verbeteren de leraren voortdurend het onderwijs en werken actief aan hun eigen bekwaamheid. Wanneer nieuwe praktijken worden ingevoerd, vindt de school het van belang dat deze veranderingen zijn doordacht, zijn doorgesproken en (wetenschappelijk) goed zijn onderbouwd.”
 11. “Een ander sterk punt is dat alle medewerkers systematisch en haast vanuit nature reflecteren. Dit doen ze op individueel niveau, maar ook als team wordt er met een hoge frequentie in gezamenlijkheid op het onderwijs gereflecteerd. Vanuit die reflecties voeren de leraren eventuele verbeterpunten consequent door.”
 12. “Leraren benoemen dat ze de School of Understanding als een inspirerende werkplek ervaren.”
 13. “Het toezichthoudend deel van het bestuur overlegt vanuit een duidelijke structuur met de directeur-bestuurder. In deze overleggen rapporteert de directie aan het toezichthoudend bestuur onder meer over de kwaliteit van het onderwijs en de bereikte resultaten. De school verantwoordt zich proactief aan de ouders over de beoogde en bereikte ontwikkeling van de school.”
 14. “Een mooi voorbeeld is dat een groep ouders het ‘SOUL- support’ heeft opgericht. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur/de directie over verschillende (beleids)onderwerpen. Daarnaast hebben zij commissies in het leven geroepen die ondersteunen bij coördinatie, evenementen, subsidies, sponsoring en financiën. Door deze steun kan het team zich primair richten op de onderwijskwaliteit.”
 15. “Het onderwijsaanbod op de School of Understanding waarderen wij als goed. Het voldoet aan de kerndoelen en omvat tevens de referentieniveaus voor taal en rekenen. Daarmee stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.”
 16. “Het onderwijsaanbod ontstijgt de basiskwaliteit. Dit aanbod is namelijk breed en verdiepend en sluit aan op de uiteenlopende onderwijsbehoeften van de divers samengestelde leerlingenpopulatie. Naast het aanbod in de basisvaardigheden is er ook ruimschoots aandacht voor de brede ontwikkeling. Zo hebben leerlingen onder meer een rijk en aantrekkelijk keuzeaanbod”
 17. “De school onderscheidt zich doordat het onderwijs in burgerschap en het ontwikkelen van de persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties een prominente plek in het curriculum inneemt.”
 18. “Zij heeft hierin eigen ambities geformuleerd en vertaalt deze naar een leerlijn voor het ontwikkelen van de ‘Levenshouding’. Dit schooleigen aanbod wordt systematisch uitgevoerd en is gestoeld op de uitgangspunten van de positieve psychologie. Daarin is er bijvoorbeeld uitgebreid aandacht voor het stimuleren van de executieve functies van leerlingen. Dit weet de school goed in de dagelijkse praktijk te brengen.”
 19. “Leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen. Binnen een heldere zorgstructuur legt de school vast hoe zij hun onderwijs afstemmen op de verschillende niveaus. Daarbij is er aandacht voor zowel de leerlingen die moeite hebben met de leerstof als de cognitief begaafdere leerling.”
 20. “De School of Understanding heeft eigen ambities geformuleerd met betrekking tot het breder volgen van de ontwikkeling van leerlingen dan alleen op cognitief gebied of kennis. Zo volgen zij hen ook nauwgezet bij het ontwikkelen van de persoonlijke competenties die onder meer bij de lessen ‘Levenshouding’ aan bod komen.”
 21. “Daarnaast ontwikkelt de school een (digitaal) systeem om de totale ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Deze aanpak wordt nu in de praktijk gebracht en de komende jaren verfijnd.”
 22. “De leerlingen worden op een positieve en ondersteunende manier benaderd. Er is daardoor een prettige werksfeer op de leerpleinen waar leerlingen overwegend taakgericht en actief betrokken bezig zijn met de lesstof.”
 23. “Doordat leraren een duidelijke uitleg geven, structureren zij het onderwijsaanbod zo, dat de leerlingen het zich eigen kunnen maken. Tevens is de differentiatie goed zichtbaar. Leerlingen krijgen namelijk de instructies en maken de verwerking op basis van het niveau wat ze hebben. Een sterk punt daarbij is dat de leraren de leerlingen stimuleren eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren.”
 24. “School voldoet aan wettelijke eisen omtrent veiligheid De leerlingen ervaren de School of Understanding als een veilige school waar ze zich prettig voelen. Leraren en ouders delen dit beeld.”
 25. “Pedagogische visie wordt overtuigend waargemaakt in het pedagogisch klimaat. We waarderen deze standaard als ‘goed’. Dit omdat de School of Understanding een eigen pedagogische visie met specifieke uitgangspunten heeft, waarin de leerlingen persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen.”
 26. “De school [heeft] een leerlijn en methodiek ‘Levenshouding’ ontwikkeld. Het is mooi om te zien hoe het team de vertaalslag naar het dagelijkse handelen uitstekend weet te maken. Leerlingen voelen zich gezien, doordat zij aandacht, respect en waardering krijgen.”

Onze school

Adresgegevens

School of Understanding

Pandora 4A-5
1183 KK Amstelveen

info@schoolofunderstanding.nl
Website
Facebook
Youtube

Achtergrond en oprichting School of Understanding (SoU)

De School of Understanding is in 2015 begonnen door een groep initiatiefnemers met de wens om de vereisten die de toekomst aan ons onderwijs stelt nu concreet vorm te geven. Vanuit -in totaal- 100 jaar ervaring als bestuurders, leerkrachten en onderwijsadviseurs zijn de krachten gebundeld om de school te starten rondom een aantal ideeën:

 • Levenshouding en levenslessen een structurele plek geven in het onderwijs
 • Gepersonaliseerd leren mogelijk maken
 • Kinderen de kans geven hun eigen talenten te ontdekken – en in de praktijk te brengen

Schoolgrootte

In 2015 zijn we als school gestart met een leerlingaantal van circa 70 kinderen voor onderwijs en 20 voor de opvang.

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 starten wij met circa 200 kinderen voor onderwij  en circa 50 kinderen bij de opvang. Uiteindelijk is onze intentie om door te groeien tot een schoolgrootte van ongeveer 400 leerlingen om het concept in de volle breedte uit te voeren.
Deze kinderen zijn verdeeld over drie verschillende dorpen.
Lentedorp start met 75 kinderen
Zomerdorp start met 63 kinderen
Herfstdorp start met 75  kinderen

Inrichting structuur

Om de school, de inrichting van de school en onze verantwoording te begrijpen is het nodig om de huidige opbouw van de school en de terminologie te gebruiken. Je kunt daar zomaar de volgende zin horen en iedereen instemmend zien knikken:
“Ik ben in het Zomerdorp op het Levensplein met mijn mentor bezig geweest met het inzetten van mijn breinbewaker tegen mijn breinbandieten in mijn breinkasteel, omdat ik moeite heb met executieve functies. Ik ben echt een Growie, dat ga ik in Groeiwijs zetten.”

Opbouw en Dorpen
In onze school refereren we naar dorpen in wat traditioneel de bouwen genoemd worden. We hebben deze dorpen vernoemd naar seizoenen:

Lentedorp – Ongeveer van 4 – 6 jaar
Zomerdorp – Ongeveer van 6-9 jaar
Herfstdorp – Ongeveer van 9-12 jaar

Kinderen starten bij ons in het Lentedorp op de dag dat ze 4 worden.
Een dorp is een op zichzelf staand onderdeel van het gebouw waarbinnen de kinderen en teamleden gezamenlijk het onderwijs inrichten. We communiceren niet over in welk leerjaar de kinderen zitten. In overleg met de begeleiders bepalen we, in lijn met de overgangsrichtlijnen, wat de juiste duur van een dorp is voor elk kind.

Pleinen
Binnen een dorp werken we aan een zo rijk mogelijke leeromgeving. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare materialen kiezen we ervoor om elk van de lokalen binnen de dorpen specifiek in te richten rondom een thema. Niet elk dorp is identiek. De verschillende pleinen:

 • Taalplein
 • Rekenplein
 • Ontdekplein (IPC)
 • Levensplein (levenshouding)

Elk van de pleinen is ingericht met een rijke omgeving rondom het thema. Ieder plein heeft een aangewezen coördinator. Deze personen hebben de verantwoordelijkheid over de inrichting van de betreffende leerlijn binnen het dorp. Daarbij geeft deze persoon over het algemeen het grootste deel van de instructies.

De locatie die specifiek bedoeld is voor de opvang hebben we ‘het Dorpsplein’ genoemd, welke meer ingericht is als een huiskamer.

Bijzonder Onderwijs (VBS)

De School of Understanding is lid van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Dit is een vereniging van circa 500 bijzondere scholen in het primair en voortgezet onderwijs met een eigen (pedagogische) identiteit. De VBS helpt de aangesloten schoolbesturen bij het realiseren van zelforganisatie en zelfbeheer.

De school als organisatie

Bestuur

De School of Understanding in Amstelveen valt onder een eigen bestuur. Het bestuur draagt als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid voor de school en voor de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven. Het bestuur bewaakt en stimuleert de continuïteit en ontwikkeling van de school en bepaalt in samenspraak met het MT het beleid van de school.

Het schoolbestuur van de School of Understanding bestaat uit uitvoerend en toezichthoudend deel. Het toezichthoudend deel heeft een bestuursvoorzitter, ondersteund door drie algemene leden.

Bestuursvoorzitter:

 • mevr. Elwine Walraven

Toezichthoudend bestuurders:

 • mevr. Spier ten Doesschate
 • dhr. Gerard van den Hoven
 • mevr. Lisa Janssen
 • mevr. Fieke Blaauwendraad
 • mevr. Evert Jan Bos

Uitvoerend bestuurder:

 • dhr. Tijl Koenderink

Bestuurlijke documenten
Akte van statutenwijziging Stichting School of Understanding Nederland
Online uittreksel kvk St. School of Understanding Nederland
School of Understanding Pedagogisch Beleidsplan
Bestuursverslag 2020

Platte organisatie

Directeur
Aangezien de School of Understanding een zogeheten ‘eenpitter’ is, een enige school binnen een bestuur is er geen extra bestuurslaag. De MR is de GMR en de Uitvoerend Bestuurder is ook de directeur.

In de praktijk is de directeur/uitvoerend bestuurder eindverantwoordelijk voor de school en delegeert hij het grootste deel van de verantwoordelijkheden en de dagelijkse leiding aan de andere leden van het managementteam. Om inzichtelijk te hebben en te houden wie waarvoor verantwoordelijk is, is het Organisatiebord in het leven geroepen. Dit is een centraal overzicht met alle verantwoordelijkheden binnen een school met specifieke vermelding bij wie deze verantwoordelijkheid belegd is.

Managementteam
Het Management team bestaat uit de volgende personen:

Uitvoerend bestuurder: Tijl Koenderink
Management team Jet Eiling
Judith Mager
Christa Brandseen

Schoolteam

 • Lentedorp, ongeveer 4 tot 6 jaar

Coördinator: Margot Franken 

Team Lentedorp:

Erienne van der Veen

Brigitta van den Berg

Jiska Streefkerk

 

 

 • Zomerdorp, ongeveer van 6 tot 9 jaar

Coördinator: Marjon Eiling
Team Zomerdorp:

Christa Brandsen

Rianne van der Elst

Saskia van Lindert

Anita Everaardt

Ilanit de Wilde

 

 • Herfstdorp, ongeveer van 9 tot 12 jaar

Coördinator: Jet Eiling
Team Herfstdorp:

Monique Wolfs 

Hilde Hemmer

Marlissa Kraai

Marijke Eisen

Angela Könst

Bart Paehling

Niek Hovius 

 

 • Elementa

Coördinator: Jet Eiling
Team Elementa:

Hilde Hemmer

Inge Kuipers

Freija Boot 

Angela Könst

Bart Paehling

 

 • Dorpsplein

Coördinator: Judith Mager
Team Dorpsplein:

Door Kras

Nick Vreeken 

Renée van den Heuvel 

Ayan Ismail

 

 • Ondersteunend personeel

Gymdocent:  Niek Hovius

Intern vertrouwenspersoon: Brigitta van den Berg

Ondersteuningscoördinator Lentedorp:Christa Brandsen 

Ondersteuningscoördinator Zomerdorp: Marjon Eiling

Ondersteuningscoördinator Herfstdorp: Jet Eiling

Office Manager: Lucy Wecheler

Stagiaires

Wij werken met stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zullen er studenten zijn die de opleiding volgen tot pedagogisch medewerker, leerkracht, schoolleider of tot (ortho)pedagoog. Zij zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de leeropbrengsten van uw kind. Vanzelfsprekend blijft de begeleidende leerkracht te allen tijde verantwoordelijk voor de groep.

Waar de school voor staat

De School of Understanding biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil. 

Focus op levenshouding

De School of Understanding biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil.

Focus op levenshouding

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen eerst leren wie ze zelf zijn.

 • Wie ben ik?
 • Wat zijn mijn talenten?
 • Wat maakt mij gelukkig?

Om met deze kennis en ervaring de wereld in te gaan.

 • Wie zijn anderen?
 • Hoe kan ik me daar op een fijne manier mee verbinden?

Hierbij vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind op vier hoofdgebieden:

Bij ons leer je groeien

Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.

Bij ons leer je leven

Je leert op onze school zelfbewust en begrijpend in het leven te staan. Met begrip voor verschillen met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Gepersonaliseerde (digitale) leerlijn

In een klassikaal systeem is het niet mogelijk om het beste uit elke leerling te halen. Onze leerlingen werken waar mogelijk met een gepersonaliseerde (digitale) leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet met behulp van ons SoU digitaal leerlingvolgsysteem wat we zelf inrichten en vormgeven aansluitend op de praktijk.  

Lesmethodes

Op de School of Understanding maken we gebruik van de (digitale) leermethodes die als beste beoordeeld zijn en/of een structurele bijdrage leveren aan het vermogen van de school om gepersonaliseerd onderwijs te bieden.

Tweetalig onderwijs

We zijn een Nederlandstalige school, geen internationale school. Wel kiezen wij bewust voor onderwijs in twee talen: Initieel zal de verhouding beperkt zijn door de wetgeving met een verhouding van Nederlands (85%) en Engels (15%). We streven ernaar om aan het einde van groep 8, wanneer toegestaan door wet- en regelgeving ongeveer 30% van de onderwijstijd in het Engels plaats te laten vinden.

Schooltijden en flexibele vakanties

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.
De opvang is op schooldagen open van 14.30 tot 18.30 uur. Tijdens vakantie en op studiedagen is dit van 8.00 tot 18.30. De opvang is gesloten tussen kerst en oud en nieuw en in de derde en vierde week van de Zomervakantie.

Flexvakanties
Binnen onze school proberen wij waar mogelijk flexibel vakantie aan te bieden.  Dit betekent dat u keuze kunt maken uit twee opties voor een vakantie week. Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om 3 extra vrijdagen zelf in te delen. 

Onderwijs en geïntegreerde opvang onder één dak

De SoU biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. .  De geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school en voor de kinderen zal er waar mogelijk geen onderscheid zijn.

Onderwijsfunctie

Geen groepen, maar pleinen

Om de school, de inrichting van de school en onze verantwoording te begrijpen is het nodig om de huidige opbouw van de school en de terminologie te gebruiken. Je kunt daar zomaar de volgende zin horen en iedereen instemmend zien knikken:
“Ik ben in het Zomerdorp op het Levensplein met mijn mentor bezig geweest met het inzetten van mijn breinbewaker tegen mijn breinbandieten in mijn breinkasteel, omdat ik moeite heb met executieve functies. Ik ben echt een Growie, dat ga ik in Groeiwijs zetten.”

Opbouw en Dorpen
In onze school refereren we naar dorpen in wat traditioneel de bouwen genoemd worden. We hebben deze dorpen vernoemd naar seizoenen:

Lentedorp – Ongeveer van 4 – 6 jaar
Zomerdorp – Ongeveer van 6-9 jaar
Herfstdorp – Ongeveer van 9-12 jaar

Een dorp is een op zichzelf staand onderdeel van het gebouw waarbinnen de kinderen en teamleden gezamenlijk het onderwijs inrichten. We communiceren niet over in welk leerjaar de kinderen zitten. In overleg met de begeleiders bepalen we, in lijn met de overgangsrichtlijnen, wat de juiste duur van een dorp is voor elk kind.

Pleinen
Binnen een dorp werken we aan een zo rijk mogelijke leeromgeving. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare materialen kiezen we ervoor om elk van de lokalen binnen de dorpen specifiek in te richten rondom een thema. Niet elk dorp is identiek. De verschillende pleinen:

 • Taalplein
 • Rekenplein
 • Ontdekplein (IPC)
 • Levensplein (levenshouding)

Elk van de pleinen is ingericht met een rijke omgeving rondom het thema. Ieder plein heeft een aangewezen coördinator. Deze personen hebben de verantwoordelijkheid over de inrichting van de betreffende leerlijn binnen het dorp. Daarbij geeft deze persoon over het algemeen het grootste deel van de instructies.

De locatie die specifiek bedoeld is voor de opvang hebben we ‘het Dorpsplein’ genoemd, welke meer ingericht is als een huiskamer.

Ontwikkelgroepen
De kinderen in een dorp worden verdeeld over de ontwikkelgroepen. De ontwikkelgroep is de groep waarin je je dag start en afsluit met een levensles, verjaardagen en andere rituelen viert. Een teamlid is aangewezen als coördinator van een ontwikkelgroep.

Instructies en instructiegroepen
We bieden individuele instructies aan kinderen, aansluitend op hun huidige niveau. Dit brengen we doorlopend in kaart. Hiermee maken we een planning waardoor de kinderen weten waar ze wanneer moeten zijn.

Continurooster

De School of Understanding hanteert het ‘vijf-gelijke-dagen’ rooster (continurooster). Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en gezamenlijk eten.  

Kinderen nemen hun eigen broodtrommel meenemen naar de school. 

Voordelen van een continurooster:

 • Rust en regelmaat voor iedereen
 • Gezamenlijk eten als belangrijk moment samen
 • Minder haal & breng activiteiten (verkeer)
 • Verbeterd schoolresultaat

Jaarkalender

De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor een digitale jaarkalender. In deze kalender staan alle activiteiten die de school in het loop van het jaar organiseert en de vakanties en vrije dagen. U vindt deze jaarkalender op onze website.

https://www.schoolofunderstanding.nl/amstelveen/kalender/

ICT

ICT is een middel om ons onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken. ICT is geïntegreerd in ons onderwijs. We maken gebruik van ICT-middelen om:

 • Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
 • Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron ‘het internet’
 • De leerling real-time actief te volgen met een systeem waarin ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerker en vooral het kind zelf de ontwikkeling in kaart kunnen brengen (het SoU Leerlingvolgsysteem)
 • Gezamenlijk te werken aan grotere projecten 
 • Eigen portfolio’s op te bouwen 
 • Te communiceren met de ouders

We zetten ICT ook in als communicatiemiddel, zodat de kinderen leren om zich verstaanbaar te maken in de digitale samenleving.

De school beschikt over een draadloze wifi-verbinding. Voor het gebruik van internet geldt de regel dat alleen die content bekeken/gebruikt mag worden die functioneel aansluit op het lesprogramma en/of relevant is.

Expressievakken

Op de School of Understanding vormt creatieve en expressieve vorming een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. De school stimuleert de kunstzinnige talenten en de creativiteit van de kinderen. Deze vakken zijn bij ons geïntegreerd binnen het lesprogramma van IPC.

Bewegingsonderwijs

De kinderen in het Herfstdorp  hebben twee keer per week gymles van een vakdocent. De kinderen van het Lentedorp en Zomerdorp hebben 1 keer per week gymles van een vakdocent. Tijdens de gymles dragen alle kinderen gymschoenen, een shirt met korte mouwen en een kort broekje. Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten. Lange haren moeten in een vlecht of staart worden gedragen.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster.

Te denken valt aan:

 • excursies passend bij thema’s, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, een natuurwandeling, boerderijbezoek
 • theater-, museum- en bibliotheekbezoeken
 • kinderboekenweek
 • feesten, vieringen
 • schoolkamp vanaf het zomerdorp

Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Bij het kwaliteitsbeleid in de school gaat het om vijf vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we die dingen ook goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens uit. Deze beleidsvoornemens gaan over:

 • het onderwijsaanbod
 • ondersteuningsbehoeftes voor leerlingen
 • integraal personeelsmanagement
 • leeropbrengsten
 • materieel beleid
 • financieel beleid
 • kwaliteitsbeleid

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangegeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een jaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het jaarplan bij.

Zowel het vierjaarlijkse schoolplan als het jaarplan wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.

Onze school zal gaan werken met kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan.

De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hen vallende scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern begeleider. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school worden cyclisch besproken.

Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Zij doet dit volgens de kaders van de ‘Wet op het onderwijstoezicht’. De Inspectie verricht verschillende soorten onderzoeken op basisscholen. De Inspectie rapporteert haar bevindingen op de website www.onderwijsinspectie.nl

Pedagogische sensitiviteit

Al onze leerkrachten werken ‘pedagogisch sensitief’. Dat wil zeggen dat de leerkracht op het goede moment doet wat juist is, ook in de ogen van het kind.

Voor ons is dit de kern van het onderwijs. De leerkracht is invoelend, heeft aandacht en toont belangstelling. Het kind voelt zich bij de leerkracht volkomen aanvaard. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en kan volkomen zichzelf zijn.

Elk contact met de leerkracht heeft tot doel het kind te sterken in het eigen kunnen. De houding van de leerkracht is daarbij steeds positief. Ook fouten zijn een fase in het vergroten van begrip. Kinderen ontwikkelen hierdoor een optimistische houding in plaats van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Kernwaarden

 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Rust
 • Inspiratie
 • Productiviteit

Pedagogisch beleidsplan

Het Pedagogisch beleidsplan biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de pedagogische grondbeginselen van de SoU en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. De SoU hecht aan een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Deze samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en veranderende inzichten. Het Pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Regelmatig zal het plan worden herzien aan de hand van een sterke wisselwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers.

Gekozen methodes en het gebruik

Domein Methode
Ontwikkeling binnen Lentedorp
(Preschool – Kleuteronderwijs)
KIJK!
Rekenen Rekenwonders
Lentedorp: Map Gecijferd Bewustzijn
Muiswerk
Rekentuin
Taal Veilig leren Lezen Kim versie
Taal actief 4
Lentedorp: Fonemisch bewustzijn
Muiswerk
Taalzee
Spelling Veilig leren Lezen Kim versie
Taal actief 4
Muiswerk
Taalzee
Begrijpend Lezen Veilig leren Lezen Kim versie
Taal actief 4
Nieuwsbegrip
Technisch lezen Veilig leren Lezen Kim versie
Ralfi lezen
Schrijven Pennenstreken
Schrijfdans
Wereldoriëntatie & Creatieve vakken IPC
Engels Muiswerk
Words&birds
Levenshouding Beter bij de les, Mindset, Positieve psychologie, Lentekriebels

Levenshoudinggericht onderwijs

Levenslessen
Gezien onze visie en principes is het werken aan metavaardigheden, levenshouding en zelfbewustzijn het belangrijkste uitgangspunt van onze school. Dit doen we impliciet in de lessen en activiteiten, maar we doen het ook expliciet in de vorm van levenslessen. Levenslessen worden op verschillende manieren vorm gegeven:

 • elke dag start in de ontwikkelgroep met een levensles;
 • gedurende de dag proberen we in de feedback en interacties terug te grijpen op dat thema;
 • er zijn op het levensplein aanvullende lessen rondom zelfstandigheid, yoga, mindfulness.

School of Understanding ontwikkelt in samenwerking met feli-x, een van de organisaties van de oprichter en uitvoerend bestuurder een leerlijn voor metavaardigheden, levenshouding en zelfbewustzijn. Dit gebeurt op basis van de theorieën uit de Toegepaste Positieve Psychologie en good practices van binnen en buiten de school.

Voor de implementatie van de leerlijn is in elk dorp een aangewezen levenshouding expert die de centrale leerlijn toepast op dorpsniveau en deelt met de collega’s. Daarnaast worden teamvergaderingen en studiedagen gebruikt als scholingsmoment rondom deze thema’s. Voor ouders organiseren we psycho-educatie momenten.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling
We volgen en begeleiden de sociaal-emotionele ontwikkeling primair via onze levenshoudingsaanpak. We brengen welbevinden in kaart met de vragenlijsten zoals afgeleid vanuit de positieve psychologie. We gebruiken de interventies die daarin als effectief bewezen zijn. Zie hiervoor de leerlijn levenshouding die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn.

Toesbeleid

We vinden dat toetsen een middel is, niet een doel. Vanuit dat perspectief is het wenselijk om hier zo min mogelijk onderwijstijd aan te besteden. Dat gezegd hebbende is het van belang om doorlopend het niveau van de kinderen in de gaten te houden.

Doorlopend worden de instructies ingericht rondom de observaties van de instructiegevers. Waar reeds mogelijk registreren ze deze observaties in GroeiWijs om op basis daarvan met de groepsdoelen overzichten te bepalen hoe binnen de groep te differentiëren.

Passend onderwijs

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Alle kinderen moeten daarom een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Met als doel om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door onze focus op levenshouding, hogere vaardigheden, persoonlijke leerroute en door begeleiding en ondersteuning van de leerkracht vanuit pedagogische sensitiviteit, is ons onderwijs op een heel natuurlijke manier passend en op maat voor elk kind.

Zorg voor kinderen met speciale behoeften

Als een kind toch nog andere, specifieke (onderwijs)behoeftes heeft kan de leerkracht  in overleg met de ouders en de intern begeleider bekijken of er hulp of expertise van buitenaf moet worden ingeschakeld. De School of Understanding maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde. Binnen Amstelronde hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken welke vorm van onderwijsondersteuning elke school moet kunnen bieden. In het Schoolondersteuningsprofiel (ter inzage op school) is vastgelegd welke voorzieningen onze school biedt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het team brengt in kaart wat de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school zijn. Het is hierbij van groot belang dat beide partijen, zowel de school als de ouders en het kind, ervan overtuigd zijn dat de school een meerwaarde kan zijn en dat de school die meerwaarde ook kan leveren.

De school en het voortgezet onderwijs

Omdat de kinderen op onze school in hun eigen tempo werken, zullen zij aan het einde van de basisschoolperiode een gedifferentieerd profiel laten zien. Sommige kinderen zullen met rekenen al het programma van 2VWO Wiskunde gedaan hebben terwijl ze met begrijpend lezen net de kerndoelen van de basisschool hebben gerealiseerd.

Omdat het belangrijk is dat de scholen van het voortgezet onderwijs dit profiel overnemen en niet met alle vakken overnieuw beginnen zal de SoU met de verschillende scholen van voortgezet onderwijs overleg gaan voeren.

Opvangfunctie

Doorgaande leerlijn 2 tot 12 jaar

De School of Understanding biedt een totaalpakket van onderwijs en opvang. De geïntegreerde opvangfunctie is een wezenlijk onderdeel van de school. Het onderwijs en de opvang lopen bij ons zo vloeiend in elkaar over dat er voor kinderen geen onderscheid zal zijn. 

Workshops

Naast onze opvang, hebben wij ook een uitgebreid workshop aanbod. Binnen het schooljaar zijn twee  blokken van ongeveer tien weken met een wisselend aanbod. Het aanbod wordt via onze nieuwsbrief gecommuniceerd.

Openingstijden opvangfunctie

De opvang is op schooldagen open van 14.30 tot 18.30 uur. Tijdens vakantie en op studiedagen is dit van 8.00 tot 18.30. De opvang is gesloten tussen kerst en oud en nieuw en in de derde en vierde week van de Zomervakantie.

Ouders en de school

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden.

Ouders worden ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan als activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten of excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met de leerkracht. Ons streven is dat de ouders zich op de School of Understanding net zo thuis voelen als de kinderen. In ouderavonden nodigen we ouders uit om meer te vertellen over de specifieke aspecten van ons onderwijs, onze visie en pedagogiek. We vinden het belangrijk dat ouders onze visie kennen en vanuit dezelfde opvoedkundige bril naar hun kinderen kijken. Wij verwelkomen algemene suggesties en opmerkingen van ouders. Die helpen ons het beleid aan te scherpen en te verbeteren.

Informatie aan ouders

Communicatie vanuit de school verloopt op de volgende manieren:

 • Parro  https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
 • Digitale schooljaarkalender: jaarplanning van activiteiten en vakanties
 • Website www.schoolofunderstanding.nl, hier vindt u uitgebreide en actuele informatie over onze school. Selecteer de juiste locatie voor correct informatie.
 • Portfolio: het werk van leerlingen staat afgeschermd online en is voor ouders in te zien in het SoU digitale leerlingvolgsysteem.
 • Oudergesprekken: vier keer per jaar wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over het functioneren van uw kind
 • Persoonlijk contact met directie, intern begeleider of leerkrachten: natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid voor een individueel gesprek. Maakt u dan wel even een afspraak?

Psycho-educatie

Omdat we de driehoek Kind-Ouder-School uiteraard centraal willen stellen kiezen we ervoor om regelmatig  “Psycho Educatie” te organiseren. Hierin stellen we een onderwerp uit onze Levenshoudingsaanpak centraal en delen we dat met ouders. Zowel de theorie, wat we op school doen en wat zij thuis kunnen doen. Nu wil het geval dat,  niet alle ouders aanwezig kunnen zijn. Daarom wordt de Psyo Educatie  opgenomen op video. en

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De ouder heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de schoolprestaties van zijn/haar kind. Ook als deze ouder gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. De ouder moet daar wel uitdrukkelijk zelf om vragen. De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Als de ouder vindt, dat de leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover praten met de directie van de school. We streven altijd naar een gezamenlijk gesprek met beide ouders.

Medezeggenschapsraad nieuwe stijl

De Medezeggenschap binnen de kinderopvang is anders geregeld dan die in onderwijs. Wij kiezen ervoor om deze verschillende organen samen te brengen. Bij de opvangfunctie zal er een oudercommissie gekozen worden en bij de onderwijsfunctie een Medezeggenschapsraad. De bevoegdheden worden vervolgens overgedragen aan een Medezeggenschapsraad nieuwe stijl die de medezeggenschap van beide functies verenigt.

De Medezeggenschapsraad nieuwe stijl behartigt de belangen van zowel de ouders als het SoU-personeel en regelt het overleg tussen beide groepen. Het bestuur van de school heeft behoefte aan een goed functionerende Medezeggenschapsraad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten.

De Medezeggenschapsraad nieuwe stijl werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor iedereen beschikbaar is. De verkiezingen zullen in het begin van het schooljaar worden gerealiseerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

De onderwijsfunctie van de School of Understanding is een door de overheid gesubsidieerde school en het onderwijs is kosteloos voor alle kinderen.

Wel vragen wij per kind, per jaar een ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten en materialen die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Zonder deze ouderbijdrage kunnen veel activiteiten en excursies niet doorgaan.

Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks in samenspraak met de MR vastgesteld en gecommuniceerd met de ouders. Achteraf wordt er aan de MR gerapporteerd wat er is gebeurt met het geld en een eventueel overgebleven saldo wordt in overleg teruggestort naar de ouders of bestemd om in het volgende schooljaar te gebruiken.

De ouderbijdrage wordt besteed aan zaken zoals:

 • Excursies als afsluiting van de IPC-projecten
 • Feesten zoals Sinterklaas, Science Fair, etc.
 • Lease tablet of Chromebook
 • Schooltuinen
 • Schoolreisje
 • Extra lesmateriaal, ook voor thuisgebruik
 • Abonnementen/licenties

Bovengenoemde activiteiten en onderdelen worden bewust en specifiek ingericht rondom de filosofie van de School of Understanding.

Mochten er ouders zijn die de ouderbijdrage niet kunnen betalen dan zal de school in overleg met hen naar een oplossing zoeken. Eventueel kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds van de school.

Extra diensten

De School of Understanding biedt extra diensten aan waar leerlingen en ouders gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om o.a. de volgende diensten:

 • Naschoolse workshops . Denk aan workshops m.b.t. talen, kunst en cultuur, sport, techniek, mindfulness, etc. een voordelig tarief van deze voorziening gebruik kunt maken.
 • Taxi service, via taxibedrijf van Dommelen kunt gebruik maken van een voordelig tarief voor vervoer van huis naar school of andersom 

Stichting Vrienden van de School of Understanding

De stichting stelt zich ten doel met financiële giften de School of Understanding te ondersteunen bij materialen en activiteiten waarvoor de overheid geen middelen beschikbaar stelt. Het gaat om verrijkende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur en wetenschap. En het ondersteunen van leerzame projecten voor de kinderen van onze school. Door het werven van (ouder) donaties, subsidies en sponsors kan de stichting extra, of beter materiaal, trainingen en externe inspiratie voor de school verzorgen.

Wilt u meer informatie of vriend worden van de School of Understanding? Neem contact op de stichting  via: info@schoolofunderstanding.nl

Algemene regelingen

Aannamebeleid

Let op: Vanaf januari 2017 is het voor het schooljaar 2016/2017 alleen nog mogelijk om tot 4-jarigen in te schrijven.


Het gehele schooljaar stellen wij ouders in de gelegenheid kennis te komen maken met onze school.

De School of Understanding hanteert drie richtlijnen bij het aannamebeleid:

 1. Ouders kiezen bewust voor de filosofie van de School of Understanding
 2. Het is de verwachting dat het kind zal welvaren bij ons type onderwijs, zowel sociaal-emotioneel als cognitief
 3. Het is de verwachting dat het kind het onderwijsproces van medeleerlingen niet zal verstoren en/of buitenproportioneel veel begeleiding zal vragen.

Aanmelding 4 jarigen
Voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden hanteren we de volgende procedure:

U kunt zich opgeven voor een informatiebijeenkomst via onze website (https://www.schoolofunderstanding.nl/amstelveen/ouders/informatiebijeenkomsten/ ). De bijeenkomst bestaat uit een presentatie over onze school en een rondleiding. Als u daarna besluit te kiezen voor de School of Understanding kunt u uw kind officieel inschrijven met behulp van het inschrijfformulier van deze website (https://www.schoolofunderstanding.nl/amstelveen/ouders/inschrijven/) U ontvangt wederom van ons bericht of uw kind uw kind direct geplaatst kan worden of dat er een wachtlijst is. Zodra u heeft vernomen dat uw kind geplaatst kan worden in één van de jaargroepen van 4 t/m 6 jaar, neemt de leerkracht ongeveer 6 weken voor aanvang van de eerste schooldag contact met u op.

Aanmelding zij-instromers
Komt uw kind van een andere basisschool dan wordt u ook in eerste instantie ontvangen op een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@schoolofunderstanding.nl. U krijgt vervolgens een uitnodiging. We willen er u op wijzen dat het belangrijk is om alvorens ook naar andere scholen te kijken en contact op te nemen met uw eigen school om te bespreken welke mogelijkheden op de huidige school nog aanwezig zijn om uw kind te begeleiden.

Afhankelijk van diverse factoren (o.a. groepsgrootte) nodigen we u (en eventueel ook uw kind) uit voor een persoonlijk gesprek. We bespreken dan uw kind en horen graag of er specifieke behoeftes zijn om tot leren of ontwikkelen te komen. Hierna neemt de School of Understanding contact op  met de school waar het kind vandaan komt om uw kind te bespreken en om  een onderwijsinhoudelijk rapport te vragen. Als er verder geen belemmeringen zijn, plaatsen wij uw kind op onze school. 
 
Mocht de verzamelde informatie leiden tot vragen over specifieke begeleiding die uw kind mogelijk nodig heeft, dan kan de School of Understanding vragen om aanvullend onderzoek te laten verrichten. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders.
 
Na bericht van toelating en ondertekening van akkoordverklaring vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats.  

Plaatsingsbeleid

Leerlingen worden geplaatst in de Ontwikkelgroep die correspondeert met hun leeftijd: 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

Leertijd/leerplicht

De School of Understanding verzorgt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 7520 uur onderwijs in een periode van acht schooljaren. Dit komt neer op gemiddeld 940 uur per schooljaar.

Flexibele vakantieregeling

Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om twee weken per jaar flexibel vrij te vragen. Deze weken ontstaan doordat wij gedurende de niet verplichte vakanties (zoals herfst- en voorjaarsvakantie) de school open houden. Ook bouwen we extra uren op gedurende het schooljaar.  

Als ouders gebruik willen maken van deze flexibele mogelijkheid kunnen ze dit voor het begin van het schooljaar aangeven en om toestemming vragen. De beschikbare weken kunnen in dagen of een veelvoud daarvan worden aangevraagd. 

Het aanvraagformulier wordt elk nieuw schooljaar verstuurd met de weekbrief

Overig verlof

Op grond van de wet mag de directie verlof verlenen: 

 • bij ernstige ziekte van ouder(s) of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur)
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag 
 • als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden (periode in overleg)
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (periode in overleg)

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouder(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen bij de directeur, dan wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken. 

Ziekte leerling

Natuurlijk komt het wel eens voor dat uw kind ziek is of later komt, omdat het naar de dokter of tandarts moet. In een dergelijk geval moet u dit uiterlijk tussen 8.00 en 8.30 uur melden via het ouderportaal van ParnasSys, de mail van de leerkrachten of ons reguliere telefoonnummer 020-2201900. Als uw kind zonder afmelding niet op school aanwezig is, wordt u zo spoedig mogelijk gebeld.

Bij een korte ziekte of ongeval (tot maximaal drie weken) informeert de groepsleerkracht de directie en onderhoudt het contact met leerling en ouders. De groepsleerkracht stelt een plan van aanpak op.

Langdurig ziek

Voor leerlingen die langere tijd ziek thuis zijn of in het ziekenhuis liggen is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar bij om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen en om de leerling verbinding te laten houden met de school.

Bij een leerling die meer dan drie weken ziek is, kan de School of Understanding gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening aldaar; voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. De consulenten kunnen de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke leerling. Voorts geven de consulenten informatie over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie of behandeling op leren en gedrag.

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht wordt direct naar een oplossing gezocht. Er komt in principe een invalkracht of de kinderen worden intern opgevangen door andere leerkrachten.

Indien er sprake is van overmacht kan het in extreme gevallen voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Uiteraard wordt u als ouder eerst op de hoogte gesteld. We sturen nooit zomaar kinderen terug naar huis.

Veiligheid in en om de school

Ontruimings- en calamiteitenplan
In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en calamiteitenplan (ter inzage op school). Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden.
Elk schooljaar wordt er twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het calamiteitenplan is van toepassing als er een noodsituatie dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal ‘veilig’ heeft gegeven.

BHV’ers

De school heeft twee BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Zij worden jaarlijks bijgeschoold in levensreddende handelingen.

Verzekeringen

De ongevallenverzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.
De Stichting is verzekerd bij de VGA Amsterdam en de polis van de verzekering is in te kijken op school.

Aansprakelijkheid

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en diefstal van fietsen uit de fietsenstalling vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door leerlingen aan andere leerlingen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Schorsing en verwijdering

In bijzondere gevallen kan een leerling door de directeur voor een of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd na overleg met het schoolbestuur en na melding bij de leerplichtambtenaar. Deze maatregel zal alleen gebruikt worden als de veiligheid van leerkrachten en/of medeleerling(en) niet meer te garanderen is.

Ouders hebben het recht tegen de schorsing bezwaar te maken. Schorsing is een zeer ernstige maatregel. Wij zullen in vrijwel alle gevallen in eerste instantie proberen samen met de leerling een plek te geven aan zijn frustraties en gedragingen zodat we er samen van kunnen leren. Indien bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het schoolbestuur besluiten het kind de verdere toegang tot de school te weigeren. In overleg met de leerplichtambtenaar moet een andere school voor het kind gezocht worden. Het is mogelijk dat verwijdering vooraf wordt gegaan door schorsing. Bij verwijdering kunnen ouders bezwaar maken tegen de beslissing van het schoolbestuur.

Op verzoek kunt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag verkrijgen bij de directie.

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid, de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten kunt u in beroep doen op de ondersteuning door de intern vertrouwenspersoon.

Intern vertrouwenspersoon

Met de intern vertrouwenspersoon van onze school kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De intern vertrouwenspersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de extern vertrouwensinspecteur. Onze intern vertrouwenspersoon is Brigitta van den Berg. Zij is 3 dagen in de week aanwezig op school.

Extern vertrouwenspersoon

Binnen School of Understanding vindt men het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen een onafhankelijk persoon hebben waarbij zij een melding kunnen doen of een klacht kunnen indienen als er ongewenste omgangsvormen worden ervaren. Ingrid van Wezel is de externe vertrouwenspersoon. Om continuïteit te waarborgen zal zij, indien nodig, worden vervangen door haar collega Pepita David. De werkzaamheden richten zich op opvang, begeleiding en nazorg.

Contactgegevens extern vertrouwenspersoon:

Ingrid van Wezel
06-553 26 539
ivanwezel@chello.nl

www.david-vanwezel.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

De School of Understanding heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten aanneemt, mogelijk in behandeling neemt, beoordeelt en vervolgens het bestuur adviseert. Het actuele reglement van dit orgaan is te vinden onder: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Contactgegevens:

Onderwijsgeschillen
Telefoon: 030 – 280 9590
Fax: 030 – 280 9591
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Praktische zaken van A tot Z

Beeldmateriaal kinderen

Wanneer wij foto’s van uw kind in ons (digitale) fotoalbum willen opnemen, of het plaatsen van foto’s en/of filmpjes op onze website, vragen wij u eerst om toestemming. Alleen wanneer wij die schriftelijk hebben ontvangen zullen kinderen herkenbaar in beeld komen.

Bewegingsonderwijs

Het gymrooster

Maandag

Alle groepen van 4-6 jaar  juf Nienke, juf Stephanie, juf Margot, juf Christa
Beide groepen van 7-9 jaar  juf Bets en juf Monique / meester Rick

Woensdag

Alle groepen 6-8 jaar  meester Chris, juf Milou, juf Jet / juf Angelique
Drie groepen van 4-6 jaar     juf Margot, Christa, Stephanie

Donderdag

Eén groep van 4-6 jaar  juf Nienke
Alle groepen van 6-8 jaar  meester Chris, juf Milou, juf Jet / juf Angelique
Beide groepen van 7-9 jaar  juf Bets en juf Monique / meester Rick

Eten en drinken

Pauzehapje

’s Morgens kunt u uw kind een gezond tussendoortje meegeven. Snoepgoed mag bij ons op school niet genuttigd worden. Wij hechten veel belang aan het bevorderen van gezond gedrag. Het eten van kauwgum binnen de school is niet toegestaan. De kinderen kunnen drinken in goed afgesloten bekers meenemen. We geven sterk de voorkeur aan het drinken van water.

Middageten 

Alle kinderen eten gezamenlijk in hun klas tussen de middag. Tegen een extra vergoeding kunnen ouders voor hun kind een gezonde warme maaltijd bestellen. Onder het kopje “diensten” kunt u hier meer informatie lezen. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een broodtrommel mee te geven.

Feesten & Evenementen

Op de School of Understanding kunnen allerlei feesten en evenementen aangeboden worden die bijdragen aan de fijne sfeer op onze school.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Sinterklaasfeest
 • Schoolreisje
 • Divali
 • Kerstfeest
 • Verjaardagen van de leerkrachten
 • Chanoeka
 • Paasfeest
 • Suikerfeest
 • Activiteitenmiddagen

Ouders spelen een belangrijke rol bij de organisatie van deze activiteiten. Via de groepsouders / leerkrachten worden er oproepen gedaan voor deze ouderparticipatie. We mailen u of plaatsen het in de Nieuwsbrief.

Fietsen

Alle fietsen dienen netjes in het fietsenrek geplaatst te worden. Wij adviseren de fietsen altijd op slot en vast te zetten. Het plaatsen van een fiets in de stalling is voor eigen risico en verantwoording. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Hoofdluis

Hoofdluis is veelvoorkomend (helaas zeer overdraagbaar) en moeilijk uitroeibaar. Mocht u hoofdluis bij uw kind constateren, wilt u dit dan direct bij de groepsleerkracht melden? Dan kunnen wij onze maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Als op school bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op en wordt u gevraagd uw kind te halen en thuis te behandelen.
We streven ernaar om alle kinderen regelmatig te laten controleren op hoofdluis.

Luizenprotocol

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door luizenouders. Deze controle vindt in de eerste week na de vakantie plaats. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden gecontroleerd zodra zij weer op school zijn. Iedere groep streeft naar minimaal twee luizenouders. De luizenouders hebben een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen.

Zodra bij een kind levende luizen worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht. Dit gebeurt telefonisch door de luizenouder. Indien het een kind van gescheiden ouders betreft worden beide ouders geïnformeerd. Broertjes en/of zusjes van kinderen met luizen worden ook gecontroleerd. Als blijkt dat ook broertjes/zusjes luizen hebben, wordt ook die groep extra gecontroleerd en volgt dezelfde informatieprocedure als hier beschreven. Via een mail worden de andere ouders van de betreffende groep op de hoogte gebracht.

Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school. Ouders die in de gelegenheid zijn hun kind op te halen, mogen hun kind ophalen en direct behandelen. Na de behandeling kan het kind, afhankelijk van het tijdstip van de dag, weer naar school.

Indien een kind luizen heeft, wordt dat gewoon direct aan het kind verteld. Het kind krijgt ook te horen of hij/zij tussentijds voor behandeling wordt opgehaald van school. Kinderen met lang haar, die niet kunnen worden opgehaald, krijgen van de luizenouder een haarklem, om het haar bij elkaar te houden.

Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, informeren ouders de leerkracht. Ook als behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De leerkracht informeert de luizenouder en zorgt dat er een groepsmail naar alle andere ouders van de groep wordt verstuurd, zodat ouders thuis preventief kunnen controleren.

Omdat de GGD-richtlijnen met betrekking tot het reinigen van knuffels, kluisjes enz., door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs, zijn veranderd, worden uitsluitend de stoffen stoelen en banken op school, na constatering van luizen in betreffende groep, gezogen.

Een week na de eerste controle wordt de gehele groep, inclusief het kind met luizen en/of neten opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten voorkomen, worden zij opnieuw gebeld en worden de andere ouders weer via mail geïnformeerd. Na weer een week vindt opnieuw controle plaats. Indien nu voor de derde opeenvolgende week luizen wordt geconstateerd bij hetzelfde kind, legt de leerkracht contact met de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij is deskundige in het ondersteunen van ouders wat betreft de bestrijding van luizen. Uitsluitend met goedkeuring van betrokken ouders vindt er contact plaats tussen de sociaal verpleegkundige en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te bestrijden.

Wij adviseren geen specifieke behandeling en het is de keuze van ouders om een effectieve behandelmethode te kiezen. Wel is bekend dat verschillende chemische bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de luizen. Kammen met een speciale luizenkam is het meest geadviseerd als behandeling. Ter voorkoming van luizen en de besmetting binnen een groep vragen we ouders hun kind wekelijks te controleren. Controle tips staan op de site van de GGD.

De praktische uitvoering van dit protocol ligt voor een groot deel bij de luizenouders. Het pluizen wordt gecoördineerd door Reggie Conté. Zij initieert de controles en bewaakt de uitvoering van dit protocol.

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school. Het is dus verboden in de school te roken. Ook mag er niet op de pleinen gerookt worden. Deze regel geldt niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor (helpende) ouders en bezoekers.

Schoolbibliotheek

In onze school is er een ruimte speciaal ingericht als schoolbibliotheek. Minimaal twee keer per week wordt deze bemand door twee ouders die deze taak vrijwillig op zich hebben genomen. De kinderen worden zoveel mogelijke gestimuleerd om dagelijks te lezen. Op de dagen dat de bibliotheek open is mogen ze nieuwe boeken halen. We hebben als doel om elk jaar het leesaanbod te verrijken. Zo onderzoeken we o.a. welke digitale middelen hierbij volgend schooljaar ondersteunend en verrijkend kunnen zijn. Boeken vanaf huis mogen in overleg met de leerkracht meegegeven worden. Als u boeken wilt doneren aan de school omdat deze bijvoorbeeld thuis niet meer worden gelezen, dan kan dit via de leerkracht.

Schoolvakanties en vrije dagen 2021-2022

Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om één week per jaar flexibel vrij te vragen. Deze week ontstaat doordat wij een continu rooster hebben en daardoor bouwen we extra uren op gedurende het schooljaar.

Als ouders gebruik willen maken van deze flexibele mogelijkheid kunnen ze dit voor het begin van het schooljaar aangeven. Daarvoor krijgen zij een digitaal formulier toegestuurd. De beschikbare weken kunnen in dagen of een veelvoud daarvan worden aangevraagd. De leerkracht zal de aanvraag beoordelen, kijkend vanuit het belang van uw kind.

Zie voor de data van de schoolvakanties tijdens het schooljaar 2021-2022, studiedagen van onze leerkrachten en meer op onze kalender.

Verjaardag kind

Wij vragen de ouders de traktaties eenvoudig en gezond te houden. Alleen eetbare traktaties zijn toegestaan. Bij de balie naast de entree ligt een map ter inspiratie.

Verloren voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. Enkele tips om dit te voorkomen:

 • Zet een naam in jassen, laarzen en sportkleding
 • Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is
 • Speelgoed mag niet meegebracht worden
 • Het dragen van sieraden is voor eigen risico, laat ze liever thuis

Wat wij vinden wordt bewaard door de leerkracht. Bij het zoekraken van spullen is het raadzaam zo snel mogelijk contact met de leerkracht op te nemen. De school vergoedt geen zoekgeraakte eigendommen. Bij de balie naast de entree is ook een bak indien voorwerpen buiten de groepen gevonden zijn.

Download Schoolgids 2020-2021

Bekijk de schoolgids in PDF vorm, of print hem uit.