Praktijk

It takes a village to raise a child

Om de school, de inrichting van de school en onze verantwoording te begrijpen is het nodig om de huidige opbouw van de school en de terminologie te gebruiken. Je kunt daar zomaar de volgende zin horen en iedereen instemmend zien knikken:

“Ik ben in het Zomerdorp op het Levensplein met mijn mentor bezig geweest met het inzetten van mijn breinbewaker tegen mijn breinbandieten in mijn breinkasteel, omdat ik moeite heb met executieve functies. Ik ben echt een Growie, dat ga ik in Groeiwijs zetten.”

In onze school refereren we naar dorpen in wat traditioneel de bouwen genoemd worden. We hebben deze dorpen vernoemd naar seizoenen:

Lentedorp – Ongeveer van  4 – 6 jaar
Zomerdorp – Ongeveer van 6-9 jaar
Herfstdorp – Ongeveer van 9-12 jaar

Een dorp is een op zichzelf staand onderdeel van het gebouw waarbinnen de kinderen en teamleden gezamenlijk het onderwijs inrichten. We communiceren niet over in welk leerjaar de kinderen zitten. In overleg met de begeleiders bepalen we, in lijn met de overgangsrichtlijnen, wat de juiste duur van een dorp is voor elk kind.

Het is onze ambitie om ons onderwijs te continueren tot het einde van de middelbare school zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van 0 t/m 18 jaar.    

 

‘It takes a village to raise a child’ is an African proverb which means that it takes an entire community of different people interacting with children in order for a child to experience and grow in a safe environment. The villages would look out for the children.

Hier volgt binnenkort meer informatie over het Lentedorp.

Hier volgt binnenkort meer informatie over het Zomerdorp.

Hier volgt binnenkort meer informatie over het Herfstdorp.

Levenshoudingsgericht onderwijs

Alle leerlingen starten de dag met aandacht voor de levenshouding. Door bijvoorbeeld een verhaal te vertellen of een filmpje te laten zien, wordt een aspect van de levenshouding onder de aandacht gebracht en uitgediept. Bijvoorbeeld: doorzetten. Met elkaar wordt bekeken wat doorzetten is en worden ervaringen uitgewisseld. Er wordt gekeken naar het eigen doorzettingsvermogen. Het kind krijgt zicht op zichzelf en van daaruit op onderdelen die meer ontwikkeld moeten worden.
Hier kan een persoonlijk ontwikkelplan uit voortkomen. Dit stappenplan helpt het kind om in de loop van de dag bewust om te gaan met situaties waarin doorzetten wordt verlangd. Het resultaat zal zijn dat het kind steeds meer groeit in het nemen van hindernissen en daardoor trots op zichzelf wordt. Zo werken we heel veel aspecten van de levenshouding af, die maakt dat kinderen zichzelf goed leren kennen en laten ervaren dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen.

Enkele voorbeelden van levenshoudingsaspecten die aan de orde komen:

 • Optimisme
 • Daadkracht
 • Omgaan met fouten
 • Geluk
 • Groeimentaliteit (Fixed/Growth mindset)

Kinderen met een ‘Fixed mindset’ zitten vast in het beeld dat zij over zichzelf hebben:
‘Ik kan dit toch niet, dat is te moeilijk, het zal mij nooit lukken.’
Maar heb je een ‘Growth mindset’ dan sta je open om te leren ‘Het is moeilijk, ik kan het nog niet, maar ik ga het leren.’ Kinderen met een ‘Fixed mindset’ hebben last van een negatief zelfbeeld. Maar door training kun je groeien naar een ‘Growth mindset’.

Belangrijke vaardigheden die aan de orde komen:

  • Leren leren
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Concentratie
  • Impulsen bedwingen

Bekijk hieronder een filmpje van onze leerkracht Milou waarin ze vertelt over levenshoudingsles:

levenshoudinggericht

Lesmethodes

Kijk hier welke lesmethodes wij gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.

Burgerschap

Een van de speerpunten in het basisonderwijs is het ontwikkelen van burgerschap. Door middel van zowel de levenslessen als het IPC programma zijn we constant bezig met reflectie op wie we zijn en wat onze relatie is tot de wereld, dichtbij en ver weg. Door de vele culturen die op onze scholen bij elkaar komen geven we de ouders de gelegenheid verschillende Indiase, Chinese, Joodse en andere feesten te vieren. We vragen hierbij de ouders om de rituelen te delen, maar de religieuze achtergrond daarvan slechts beperkt een plek te geven. Zie voor meer over burgerschap ons Beleid Burgerschap.

Ouders

In onderwijs wordt altijd, terecht, gerefereerd naar de driehoek kind-ouders-professional. Dit beamen we en we proberen waar mogelijk die driehoek te versterken. Hierbij geloven we dat wij als school een mate van pedagogische-didactische expertise hebben die als ouder moeilijk in volledige context te bereiken is. Daartegenover staat dat de ouder het kind kent op een manier die voor een onderwijsprofessional vrijwel onmogelijk te bereiken is.
Wij streven ernaar om de informatie zo goed mogelijk te laten stromen waarbij wij als school onze pedagogisch-didactische kennis delen met ouders en onze observaties toetsen en ouders kun kennis van hun kind delen en hun pedagogisch-didactische observaties toetsen.

Concreet bouwen we gezamenlijk aan dit proces door middel van verschillende activiteiten:

 • Portfolio Gesprekken
 • Gesprekken tussendoor
 • Evaluatiegesprekken
 • Psycho-educatie
 • Inloopochtenden
 • Participatie Avonden
 • MR
 • SOUL Support

Motoriek en bewegingsonderwijs

De kleine/fijne motoriek wordt gedurende de dag ontwikkeld, vaak indirect. Het kind leert hoe het materialen draagt, figuren tekent, strikken moet maken, knipt, reeksen bouwt, schenkt en weegt en nog veel meer. Allerlei activiteiten met als onderliggend doel: de ontwikkeling van de motoriek. De leerkracht houdt bij hoe deze ontwikkeling verloopt en ondersteunt waar en wanneer dat nodig is. We werken met een MRT-doos (Motorische Remedial Teaching). Een doos vol materiaal, van een balanceerplank tot kleine balletjes, waarmee het kind motorische vaardigheden ontwikkelt. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kinderen spelen in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.

De kinderen in het Lente en Zomerdorp hebben 1 keer per week gym van een bevoegd vakdocent. Verder lopen zij regelmatig de daily mile en hebben yogalessen. De kinderen in Herfstdorp hebben twee keer per week gymles van een bevoegd vakdocent.

Dagindeling

Lentedorp
8.15 tot 8.30 Inloop
8.30 tot 9.00 Levensles
9.45 tot 10.15 Buitenspelen
10.15  tot 11.45 Ontwikkeltijd
11.45  tot 12.15 Lunch
13.00 tot 14.00 Ipc/Engels/Talentles
14.00 tot 14.30 Levens les
Zomerdorp
8.15 tot 8.30 Inloop
8.30 tot 9.00 Levensles
9.00 tot 10.00 Instructies
10.00 tot 10.30 Buitenspelen en daily mile
10.30 tot 11.00 Automatiseren
11.00 tot 12.00 Instructies
12.00 tot 12.30 Buitenspelen
12.30 tot 12.50 Lunchen
12.50 tot 14.15 Instructies
14,15 tot 14.30 Levensles
Herfstdorp
8.00 tot 8.15 Inloop
8.15 tot 8.45 Levensles
8.45 tot 9.45 Instructies
9.45 tot 10.00 Buitenspelen
10.00 tot 11.15 Instructies
11.15 tot 11.45 Buitenspelen
11.45 tot 12.00 Lunch
12.00 tot 12.30 Automatiseren
12.30 tot 14.00 ma/di.do Instructies
wo/vrij Workshops
14.00 tot 14.15 Talentenles

Engels in de praktijk

Op de School of Understanding is uitgebreid aandacht voor de Engelse taal. We beginnen al in de preschool met Engelstalige liedjes om kinderen zo vroeg mogelijk in contact te brengen met Engels. Concreet geven we de Engelse taal vorm door middel van Freaky Friday waarop de voertaal waar mogelijk Engels is. Waar we in ons fundament een Nederlandse school zijn en blijven, willen we uiteindelijk tot 30% van ons onderwijs in de Engelse taal aanbieden. Op dit moment zijn we zowel organisatorisch als wettelijk gemaximeerd op 15% van de totale lestijd. In de praktijk halen we deze grens nog niet. Dit is een van de ontwikkeldoelen voor de komende jaren.

Een dag op de SoU

Door de ogen van een kind

Let op: opent op algemene SoU website