Rapport Onderwijsinspectie

Rapport Onderwijsinspectie

In september 2018 heeft de Onderwijsinspectie voor het eerst het vierjaarlijkse onderzoek gedaan naar het bestuur en onze school. Zij hebben daarbij onderzocht of het onderwijs van voldoende kwaliteit is, en of wij financieel in staat zijn ook in de toekomst deze kwaliteit te kunnen blijven leveren. Wij zijn ontzettend trots op hun positieve oordeel. Hieronder presenteren wij een 26-tal citaten uit het rapport dat is vastgesteld op 17 februari 2019.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

 1. “Er gaat veel goed op de School of Understanding. Het bestuur, de directie en de leraren werken goed samen en verbeteren daarmee de onderwijskwaliteit. Ze weten waar ze als school goed in zijn en wat ze nog kunnen verbeteren.“
 2. “De school neemt ouders serieus en betrekt hen bij allerlei zaken. De ouders zelf nemen in overleg met de school mooie initiatieven die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de school.”
 3. “Ouders, leerlingen en team voelen een sterke onderlinge band. Het schoolklimaat is positief en stimulerend.”
 4. “Het team vindt het daarnaast belangrijk dat de leerlingen zich breed ontwikkelen. Het slaagt er goed in dit te realiseren.”
 5. “[de school] stelt heldere en ambitieuze doelen en werkt planmatig aan verbetering van de onderwijskwaliteit.”
 6. “Na een roerige start van de School of Understanding is binnen enkele jaren de beoogde schoolontwikkeling op cruciale onderdelen gerealiseerd en is een voldoende kwaliteit van onderwijs bereikt.”
 7. “Het bestuur/de directie onderzoekt en evalueert op verschillende manieren of het onderwijs voldoet aan de eigen ambities en pleegt doordachte interventies. Daardoor stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.”
 8. “Over de kwaliteitscultuur zijn we positief en we waarderen deze dan ook als goed. Het is een mooie prestatie dat het bestuur/de directie sinds de oprichting van de school in relatief korte tijd in staat is geweest een professionele cultuur te realiseren.”
 9. “Het maakt de eigen ambities overtuigend waar in de praktijk. De visie wordt door het team breed gedragen; leraren voelen en zijn eigenaar van de schoolontwikkeling.”
 10. “Op de School of Understanding verbeteren de leraren voortdurend het onderwijs en werken actief aan hun eigen bekwaamheid. Wanneer nieuwe praktijken worden ingevoerd, vindt de school het van belang dat deze veranderingen zijn doordacht, zijn doorgesproken en (wetenschappelijk) goed zijn onderbouwd.”
 11. “Een ander sterk punt is dat alle medewerkers systematisch en haast vanuit nature reflecteren. Dit doen ze op individueel niveau, maar ook als team wordt er met een hoge frequentie in gezamenlijkheid op het onderwijs gereflecteerd. Vanuit die reflecties voeren de leraren eventuele verbeterpunten consequent door.”
 12. “Leraren benoemen dat ze de School of Understanding als een inspirerende werkplek ervaren.”
 13. “Het toezichthoudend deel van het bestuur overlegt vanuit een duidelijke structuur met de directeur-bestuurder. In deze overleggen rapporteert de directie aan het toezichthoudend bestuur onder meer over de kwaliteit van het onderwijs en de bereikte resultaten. De school verantwoordt zich proactief aan de ouders over de beoogde en bereikte ontwikkeling van de school.”
 14. “Een mooi voorbeeld is dat een groep ouders het ‘SOUL- support’ heeft opgericht. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur/de directie over verschillende (beleids)onderwerpen. Daarnaast hebben zij commissies in het leven geroepen die ondersteunen bij coördinatie, evenementen, subsidies, sponsoring en financiën. Door deze steun kan het team zich primair richten op de onderwijskwaliteit.”
 15. “Het onderwijsaanbod op de School of Understanding waarderen wij als goed. Het voldoet aan de kerndoelen en omvat tevens de referentieniveaus voor taal en rekenen. Daarmee stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.”
 16. “Het onderwijsaanbod ontstijgt de basiskwaliteit. Dit aanbod is namelijk breed en verdiepend en sluit aan op de uiteenlopende onderwijsbehoeften van de divers samengestelde leerlingenpopulatie. Naast het aanbod in de basisvaardigheden is er ook ruimschoots aandacht voor de brede ontwikkeling. Zo hebben leerlingen onder meer een rijk en aantrekkelijk keuzeaanbod”
 17. “De school onderscheidt zich doordat het onderwijs in burgerschap en het ontwikkelen van de persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties een prominente plek in het curriculum inneemt.”
 18. “Zij heeft hierin eigen ambities geformuleerd en vertaalt deze naar een leerlijn voor het ontwikkelen van de ‘Levenshouding’. Dit schooleigen aanbod wordt systematisch uitgevoerd en is gestoeld op de uitgangspunten van de positieve psychologie. Daarin is er bijvoorbeeld uitgebreid aandacht voor het stimuleren van de executieve functies van leerlingen. Dit weet de school goed in de dagelijkse praktijk te brengen.”
 19. “Leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen. Binnen een heldere zorgstructuur legt de school vast hoe zij hun onderwijs afstemmen op de verschillende niveaus. Daarbij is er aandacht voor zowel de leerlingen die moeite hebben met de leerstof als de cognitief begaafdere leerling.”
 20. “De School of Understanding heeft eigen ambities geformuleerd met betrekking tot het breder volgen van de ontwikkeling van leerlingen dan alleen op cognitief gebied of kennis. Zo volgen zij hen ook nauwgezet bij het ontwikkelen van de persoonlijke competenties die onder meer bij de lessen ‘Levenshouding’ aan bod komen.”
 21. “Daarnaast ontwikkelt de school een (digitaal) systeem om de totale ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Deze aanpak wordt nu in de praktijk gebracht en de komende jaren verfijnd.”
 22. “De leerlingen worden op een positieve en ondersteunende manier benaderd. Er is daardoor een prettige werksfeer op de leerpleinen waar leerlingen overwegend taakgericht en actief betrokken bezig zijn met de lesstof.”
 23. “Doordat leraren een duidelijke uitleg geven, structureren zij het onderwijsaanbod zo, dat de leerlingen het zich eigen kunnen maken. Tevens is de differentiatie goed zichtbaar. Leerlingen krijgen namelijk de instructies en maken de verwerking op basis van het niveau wat ze hebben. Een sterk punt daarbij is dat de leraren de leerlingen stimuleren eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren.”
 24. “School voldoet aan wettelijke eisen omtrent veiligheid De leerlingen ervaren de School of Understanding als een veilige school waar ze zich prettig voelen. Leraren en ouders delen dit beeld.”
 25. “Pedagogische visie wordt overtuigend waargemaakt in het pedagogisch klimaat. We waarderen deze standaard als ‘goed’. Dit omdat de School of Understanding een eigen pedagogische visie met specifieke uitgangspunten heeft, waarin de leerlingen persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen.”
 26. “De school [heeft] een leerlijn en methodiek ‘Levenshouding’ ontwikkeld. Het is mooi om te zien hoe het team de vertaalslag naar het dagelijkse handelen uitstekend weet te maken. Leerlingen voelen zich gezien, doordat zij aandacht, respect en waardering krijgen.”