FAQ

Veelgestelde vragen aan de School of Understanding (SoU)

Levenshouding

De School of Understanding richt zich op:

 • vergroten van zelfbewustzijn: ‘Wie word je?’ in plaats van ‘Wat weet je?’
 • optimistisch zijn
 • doorzetten bij problemen of teleurstellingen
 • ontwikkelen van daadkracht
 • omschakelen van ‘fixed mindset’ naar ‘growth mindset’, oftewel de groei-mentaliteit
 • het positief beleven en ervaren van geluk in relatie tot jezelf, de ander en de omgeving

We begeleiden de kinderen hierin op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Een aantal voorbeelden van specifieke levenshoudingscomponenten:

 • Begeleiden o.b.v. het PERMA model van Seligman
 • Aangeleerd Optimisme van Seligman
 • Resilience van Seligman
 • Fixed/Growth Mindset van Dweck
 • Hope Theory van Snyder
 • Executieve functies Dawson & Guare

Inschrijven

De School of Understanding kent een opvang- en een onderwijsfunctie. De kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 0 jaar. De onderwijsfunctie start op 4-jarige leeftijd. Er is geen minimumleeftijd bepaald voor de inschrijving.
Hier vindt u alle informatie over de inschrijvingsprocedure van de school.

Dit is een bewuste keuze omdat wij onze leerlingen zo jong mogelijk mee willen nemen in onze unieke aanpak. Voor leerlingen van hogere groepen is de tijd die rest helaas te kort om voldoende te profiteren van ons onderwijs. Onze scholen groeien mee en per schooljaar wordt er een leerjaar aan toegevoegd.

Het antwoord is tweeledig ja. Enerzijds is de school mede opgericht door Tijl Koenderink, die al honderden scholen begeleid heeft rondom het thema begaafdheid. De leerkrachten van de SoU worden getraind en casuïstiek wordt uitgebreid besproken met opgeleide talentbegeleiders.

Anderzijds sluit het onderwijsconcept zelf ook erg goed aan op de ondersteuningsbehoeften van getalenteerde leerlingen. De leerlingen werken volgens individuele leerlijnen en worden hierdoor niet gehinderd door het tempo van de klas. Dit zorgt ervoor dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt ons onderwijs meer dan genoeg uitdaging waarbij juist de begeleiding op levenshouding en hogere vaardigheden een fundamenteel verschil gaat maken om in hun leven hun talent een plek te geven.

Feestviering & schoolreisjes

Wij zullen op school vanzelfsprekend aandacht schenken aan traditionele feesten. Een van onze doelstellingen is om kinderen zich bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Een plek geven aan traditie is daar een belangrijk onderdeel van. Welke feesten we precies zullen vieren en op welke wijze is nog onderwerp van bespreking.
Jazeker, naast schoolreisjes voor alle groepen organiseert de school ook regelmatig excursies. Deze excursies zijn gekoppeld aan onderzoeksthema’s. Details hierover zullen t.z.t bekend worden gemaakt.

Schooltijden, vakantie en kinderopvang

De school opent ’s morgens om 8.00 uur. Dan kunnen kinderen starten met een werkje, zich voorbereiden op een nieuwe dag of een gesprekje aanknopen. Om 8.30 uur verwachten we dat alle kinderen aanwezig zijn.

We sluiten de dag met de kinderen af om 14.00 uur. De ophaaltijd is flexibel, tot 14.30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.

Het kind mag echter ook blijven want er gebeurt nog van alles op school. Een kind kan doorwerken of zich aansluiten bij een workshop. De sluitingstijd zal om 18.30 uur zijn. We kiezen expliciet voor een totaalpakket op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en opvang.

De SoU werkt met een vijf gelijke dagen-model. Alle schooldagen is er les van 8.30 – 14.00 uur. De kinderen kunnen tussen 14.00 en 14.30 uur worden opgehaald.
Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om vier weken per jaar flexibel vrij te vragen. Deze weken ontstaan doordat wij gedurende de niet verplichte herfst- en voorjaarsvakantie de school open houden. Ook bouwen we extra uren op gedurende het schooljaar.

Als ouders gebruik willen maken van deze flexibele mogelijkheid kunnen ze dit voor het begin van het schooljaar aangeven. De beschikbare weken kunnen in dagen of een veelvoud daarvan worden aangevraagd. De leerkracht zal de aanvraag beoordelen, kijkend vanuit het belang van uw kind.

Wij werken niet samen met een kinderopvang, wij vormen één organisatie. De SoU biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. Voor de kinderen betekent dit een ononderbroken ontwikkeling van 0-13 jaar. De kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 0 jaar. De allerkleinsten komen samen in de BabyLounge. Hier draait het om veiligheid, geborgenheid en continuïteit. Voor de peuters zijn meerdere ruimtes ingericht die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Denk aan Creativiteit, Fantasie, Ontspanning, Bouwen en Bewegen. Hier begint ook de tweetaligheid. Vanaf vier jaar starten de kinderen met basisonderwijs in de Ontwikkelgroep, Leergroep en Onderzoeksgroep. De school en de opvang lopen zo vloeiend in elkaar over dat er voor de kinderen geen onderscheid zal zijn.

Kleuteronderwijs

Een schooldag van de kleuter is er één waarin met elkaar wordt gewerkt/gespeeld en waarin veel ruimte is voor de specifieke, individuele ontwikkeling van het kind. Aan de hand van thema’s wordt het kind gestimuleerd om zich te verdiepen in een onderdeel. Als het onderwerp bijvoorbeeld over chocolade gaat, kan het kind zelf iets willen bakken. Het zal dan nadenken (samen met een ander kind of de leerkracht) wat het nodig heeft om dat te gaan doen, hoe het hoeveelheden kan afwegen, etc. Zo werkt het kind aan een plan en brengt dat tot uitvoering. Het kind kan ook aan een langer durend plan werken en leert op die manier zich te verdiepen in een nieuw gebied (bijvoorbeeld een bouwwerk, maquette of een kijkdoos). Dit is het begin van de meesterschapwerken dat elk schooljaar een steeds grotere plek zal innemen.

Maar de kinderen doen ook veel samen, vanuit de overtuiging dat het fijn is om samen in een groep te zingen, naar een verhaal te luisteren, een gesprek te voeren of een spelletje te doen. Maar ook omdat kinderen ongelooflijk veel leren van elkaar.

Daarnaast werken we aan de motorische vaardigheden met behulp van materialen en heeft het kind regelmatig bewegings- en spellessen. We komen tegemoet aan de behoefte van kinderen om al spelend veel te ontdekken over cijfers en letters. We gebruiken hiervoor o.a. prentenboeken van Rekenwonders.

Bovendien zijn er veel gesprekken over levenshouding: wat kan je goed, waar ben je trots op? En als iets niet lukt, wat kun je dan doen? Hoe help je elkaar, wat kun je leren van elkaar?

De kleine /fijne motoriek wordt gedurende de dag ontwikkeld, vaak indirect. Bij de kleuters bijvoorbeeld leert het kind materialen en stoelen dragen, figuren tekenen, strikken maken, knippen, reeksen bouwen, schenken en wegen.

De bewegingen van jonge kinderen zijn eerst nog erg onbeheerst, maar naarmate zij meer oefenen wordt de motoriek steeds doelgerichter.
De leerkracht houdt goed in de gaten hoe de ontwikkeling van de beweging voltrekt en zal allerlei interventies (laten) doen als dat nodig is. We werken met een MRT-doos (Motorische Remedial Teaching) voorzien van allerlei voorwerpen; van kleine balletjes tot blaasrietjes en evenwichtsmaterialen. Hier gaat het kind mee werken en oefent zijn motorische vaardigheden.

Vanaf groep 1 zetten we schrijfdans in. Dit is een methode die de schrijfmotoriek op een creatieve manier helpt ontwikkelen. Het is een soort schrijfgymnastiek op muziek, bedoeld om ruimtelijke en bewegingservaringen op te doen. Vanuit grote bewegingen de hand schrijfklaar maken.

Lesmethodes & vakken

 • Lezen: Veilig Leren Lezen
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders Prentenboeken, Rekentuin
 • Wereldoriëntatie: IPC (Early years) w.o. leerlijn muziek
 • Schrijven/Motorische ontwikkeling: Schrijfdans
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Levenshouding: Fixie/Growie , mindset
 • Engels: Early bird, Duolingo
 • Lezen: Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip + XL
 • Taal: Taalactief 4, Edufax, Taalzee
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders, Math Buddies, Rekentuin
 • Schrijven: Schrijfdans
 • Wereldoriëntatie: IPC w.o. leerlijn muziek
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Levenshouding: Fixie en Growie
 • Engels: Languagenut, Duolingo
ICT is en blijft een middel dat het pedagogisch en didactisch onderwijsproces moet ondersteunen. Het is geen doel op zich. Dat gezegd hebbende maken we uitgebreid gebruik van ICT-hulpmiddelen om:

 • Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
 • Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron ‘het internet’
 • De leerling real-time actief te volgen met een systeem waarin ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerker en vooral het kind zelf de ontwikkeling in kaart kunnen brengen
 • Gezamenlijk te werken aan grotere projecten
 • Eigen portfolio’s op te bouwen
 • Te communiceren met de ouders
Absoluut. Bewegen in de breedste zin van het woord heeft vele functies. Het leidt tot een hoger welbevinden, en met methodes als BrainGym leidt het ook tot betere leerresultaten en leert het kinderen zich gelukkig te voelen in hun eigen lichaam. Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs van ervaren leerkrachten die hiervoor een speciale aantekening hebben. We gebruiken de volgende methodes als leidraad: Kleuters in actie, bronnenboek SLO /basislessen in het speellokaal en Gympedia.
Al vanaf de jongste groep horen de kinderen Engels om zich heen. Veel losse woordjes en korte zinnen, een liedje etc. Dat breidt zich steeds meer uit. Leerlingen zullen rond hun tiende jaar functioneel Engels spreken. Ongeveer 25% van de onderwijstijd communiceren we in het Engels met de kinderen. Sommige onderdelen van het IPC worden in het Engels verzorgd.

Dagindeling

Ontwikkelgroep

De kinderen starten ’s morgens om 8.30 uur in de Ontwikkelgroep. Hier ligt de nadruk op de levenshoudingles. Deze les duurt 30 minuten.  

Leergroep

Na de Ontwikkelgroep werken de kinderen in de Leergroep individueel aan hun gepersonaliseerde digitale leerroute. De kinderen plannen hun eigen werk in een weekplan dat zij in het begin eerst overleggen met een leerkracht. Zij werken ongeveer twee uur individueel of in leergroepjes. De leerlingen verdelen deze tijd over de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook kunnen ze desgewenst bij een korte instructie aanschuiven. Bijvoorbeeld als ze vast lopen of als ze toe zijn aan een nieuwe vaardigheid. In de Leergroep kunnen ze uitgenodigd worden voor een leergesprek of zelf om een gesprek  vragen bij de leerkracht.

Twee keer per week zijn kinderen in een groep ingedeeld voor de bewegingslessen in de gymzaal. Zij kennen hun eigen rooster. Deze lessen van een uur vallen in de leergroeptijd.

Ontwikkelgroep

Het laatste half uur voor de (warme) maaltijd tussen de middag komt de Ontwikkelgroep bij elkaar om te lezen. Dit is een half uur waarin het plezier in het lezen centraal staat. Het kind leest een boek, gedichten of de Kidsweek, of verzorgt een boekbespreking.

Dit is ook het half uur waarin de kinderen die moeite hebben met hun leestempo, extra lezen volgens de Connect of Ralfi methode. Dit doen ze in een klein groepje met een leerkracht.

Onderzoeksgroep

Na de (warme) maaltijd start het middagprogramma. De kinderen splitsten zich op in een Onderzoeksgroep. Vanuit hun onderzoeksvragen werken alle kinderen individueel, met z’n tweeën of in een klein groepje aan een thema dat gedurende een vijftal weken centraal staat. De kinderen groeperen zich hier dus op basis van hun onderzoek.

Ontwikkelgroep

De laatste 30 minuten van de dag komt iedereen weer terug in de Ontwikkelgroep om met elkaar de dag af te sluiten, terug te kijken en aandacht voor elkaars ervaringen  te hebben. Om 14.00 uur eindigt de les. De kinderen kunnen tot 14.30 uur worden opgehaald.

We bieden de kinderen een leerrijke, veilige omgeving waar goed over is nagedacht. De omgeving helpt bij de ontwikkeling van het kind. Zo is er een beperking van materiaal waardoor kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht en waardoor een keuze maken iets gemakkelijker wordt (in plaats van door het bos de bomen niet meer zien). Omdat niet alles meteen beschikbaar is zullen kinderen eerder een samenwerking aangaan.

Ontwikkeling & Toetsing

We volgen de kinderen door middel van de methode-gebonden toetsen van de methodes die we gebruiken. Periodiek kijken we naar de uitgewerkte leerdoelen zoals uitgewerkt door SLO op tule.slo.nl. Daarnaast maken we waar nodig gebruik van CITO toetsen om de lange-termijnontwikkeling in de gaten te houden. We zijn hierover proactief in gesprek met de schoolinspectie om te zorgen dat we hierin geen enkel risico lopen ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling en de overgang naar vervolgonderwijs.
Dit is verreweg de belangrijkste vraag die je als ouder aan een school kunt stellen. Onze stelling is juist dat op een reguliere school het antwoord je zorgen zou moeten baren. Daar geven ze aan dat volgens de absolute normen een kind niet achter loopt op de statistieken van leeftijdsgenoten. Dit is echter een slechte graadmeter voor daadwerkelijk ontwikkelen. Een leerling kan zienderogen ongelukkiger worden, minder productief en niets nieuws leren en toch op absoluut niveau goed scoren.

Wij volgen actief de groei van leerlingen. Welke nieuwe zaken heeft het kind bijgeleerd en hoe verhoudt het leertempo zich tot het leertempo in het verleden. Of het kind zich nu ‘beneden of boven de statistieken’ bevindt, is compleet irrelevant. De vraag is of het kind groeit in lijn met zijn eigen ontwikkelingstempo. Daarnaast volgen en meten we actief levenshouding en vaardigheidsontwikkeling om ook dat goed in kaart te kunnen brengen.

Ons onderwijs is zo ingericht dat het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor zijn eigen leerproces.

In gesprekken met de leerkrachten , die ook schriftelijk worden opgesteld in een persoonlijk plan (portfolio), komt het doel aan de orde dat een kind zich stelt. Er wordt besproken hoe het kind dat doel wil gaan halen en welke stappen worden genomen. Uiteindelijk bewijst een kind aan zichzelf en de begeleider de voortgang en de beheersing.

Dit zou je een toets kunnen noemen, maar dan niet een vanuit een methode. De voortgang van elk kind wordt gevolgd.

Het kind werkt aan zijn persoonlijke leerweg en deze leerweg is zo ingericht dat het via tussendoelen uiteindelijk voldoet aan de kerndoelen die in het basisonderwijs worden gesteld.

Uit de persoonlijke gesprekken met het kind wordt duidelijk wat de sterke kanten zijn en welke kanten minder sterk. In onze hele aanpak ligt besloten dat we het kind ondersteunen bij het nemen van hindernissen. Juist als iets niet gemakkelijk gaat, helpen we het kind zich uitgedaagd te voelen om door te zetten. Dat ontwikkelt een enorme kracht in het kind en draagt er toe bij dat het kind open gaat staan om nieuwe dingen te leren en uitdagingen aan te gaan.

Daarnaast vinden er ook gesprekken plaats met ouders, begeleiders en het kind over de voortgang.

Medeleerlingen

Wij verwachten dat de SoU gaat groeien naar een omvang van circa 300 leerlingen. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om voldoende ontwikkelingsgelijken / leeftijdsgenoten binnen de school te ontmoeten.

Bij de aanmelding van kinderen zullen we met de ouders bespreken of wij ze goed kunnen begeleiden. Bij de meeste kinderen zal dat het geval zijn. Er zijn echter ook kinderen met bijzondere leerbehoeften waar wij als school niet aan kunnen voldoen. Voor die kinderen is de SoU geen geschikte school.

Wij weten niet precies waar alle kinderen wonen die worden aangemeld. Wat wij nu zien is dat kinderen die zijn aangemeld voor een deel uit de buurt komen. Een ander deel van de kinderen komt uit de regio (van Hoofddorp tot Amsterdam Zuidoost). Door onze actieve begeleiding op zelfbewustzijn en functioneren in een groep weten we, op basis van diverse onderwijsconcepten die we eerder hebben opgezet, dat dit in de praktijk maar zelden een probleem is.
Sommige kinderen hebben het voorbeeld nodig van oudere kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Door na te doen leren kinderen veel. De leerkrachten weten door hun observaties situaties goed te beoordelen. Als een samenwerking te beklemmend is voor een kind, of als een kind niet uit de verf komt bij een samenwerking, volgt er een leergesprek en zal het kind ondersteund worden in zijn gedrag. Ieder kind krijgt de ruimte die het nodig heeft.

Andere kinderen hebben juist de behoefte om samen met leeftijdsgenoten aan zichzelf en schooltaken te werken. De leerkrachten kennen de kinderen goed en zullen de juiste voorwaarden scheppen.

Niet gevonden wat je zocht?

Doorzoek onze website.