Onderwijsfunctie

De samenstelling van onze groepen

De School of Understanding Amstelveen (SoU) is in augustus 2015 van start gegaan met groep 1 t/m 5. Dit is een bewuste keuze geweest omdat wij leerlingen zo jong mogelijk willen meenemen in onze unieke aanpak. De school zal de aankomende jaren meegroeien en er elk schooljaar een leerjaar aan toevoegen.

Het is onze ambitie om ons onderwijs te continueren tot het einde van de middelbare school zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van 0 t/m 18 jaar.    

De SoU heeft geen vaste groepen zoals de meeste andere scholen, maar werkt met drie wisselende groepen:

In de Ontwikkelgroep zijn de kinderen op leeftijd ingedeeld: 4 t/m 6 jarigen, en de groep van 6 t/m 8 jarigen en 8 t/m 10 jaar. Dit is een voorlopige indeling; gedurende het schooljaar kunnen kinderen verplaatst worden naar een andere groep waar ze qua ontwikkeling beter in passen. In de Ontwikkelgroep ligt de focus op groei in (levens)houding. De leerkracht werkt methodisch met de kinderen aan onderwerpen zoals daadkracht, optimisme, ‘growth mindset’ en ethiek. Aan het eind van de dag komen deze groepen weer bij elkaar gedurende maximaal een half uur en wordt er samen op de dag teruggekeken.

De basisvakken komen aan bod in de Leergroep. Hier werken de kinderen aan hun weektaak, meestal individueel. Leren is persoonlijk, ieder kind neemt zijn eigen gedigitaliseerde route. De leerlingen stellen daarom hun weektaak zelf vast, in overleg met de leerkracht (leren plannen is hier een nevendoel). In de weektaak komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. Terwijl één leerkracht de instructies in groepjes verzorgt, gaat de andere leerkracht rond. Hij observeert, ondersteunt en houdt leergesprekjes.

In de school zijn binnen en buiten het klaslokaal speciale, herkenbare, leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. Er is plaats voor zes kinderen op één werkplek. Naast de twee werkplekken in het lokaal zijn er vier werkplekken in de directe omgeving van ieder klaslokaal.

Vaklessen als lichamelijke oefening of spellessen vinden vanuit de Ontwikkelgroep in de speelzaal/gymzaal plaats. De gymzaal bevindt zich in het gebouw naast dat van ons. We maken daar in een rooster gebruik van met andere scholen. De lessen muzikale vorming en enkele creatieve vormingslessen vinden in de speelzaal/het atelier plaats.

’s Middags nemen de leerlingen plaats in de Onderzoeksgroep. Hier staat gedurende enkele weken één thema (een unit) centraal over de wereld in een brede context. De unit (het thema) is per bouw wisselend maar wel met een vaste herkenbare structuur, heldere doelen en een geïntegreerde internationale leerlijn. De kinderen groeperen zich op basis van verschillende onderzoeksvragen. Hier werken kinderen van uiteenlopende leeftijden samen. We werken in de Onderzoeksgroep volgens het lesprogramma International Primary Curriculum (IPC). Dit is een inspirerende, thematische en resultaatgerichte methode in de zaakvakken (zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en de creatieve vakken. Effectief leren staat centraal bij IPC. De thema’s (units) lopen uiteen van ‘Een missie naar Mars,’ naar ‘Regenwouden’ en ‘Chocolade’.

Meesterschapsproeven
Een belangrijk onderdeel van de Onderzoeksgroep vormen de zogenaamde Meesterschapsproeven. Meesterschapsproeven zijn uitdagende opdrachten over diverse onderwerpen die de kinderen zelf uitkiezen. Aan de hand van onderzoeksvragen en leerdoelen gaat het kind aan de slag. Het wordt een ware ontdekkingstocht waarin kinderen veel kennis op doen en veel over zichzelf leren. De kinderen leren leren, onderzoeken, plannen, samenwerken, plezier hebben, elkaar vooruit helpen en zelfbewust zijn. Deze hogere vaardigheden helpen kinderen op school, en daarna, hun talenten te kennen en gebruiken. Elk kind zal helemaal opgaan in zijn eigen onderzoek, een weg die niet altijd gemakkelijk zal zijn en waarbij het zichzelf op de proef stelt. Bij de afronding weet het kind uiteindelijk zoveel over zijn eigen onderzoek dat het zich er meester over voelt.

Het motto van IPC: Great Learning – Great Teaching – Great Fun

Levenshoudinggericht onderwijs

Alle leerlingen starten de dag met aandacht voor de levenshouding. Door bijvoorbeeld een verhaal te vertellen of een filmpje te laten zien, wordt een aspect van de levenshouding onder de aandacht gebracht en uitgediept. Bijvoorbeeld: doorzetten. Met elkaar wordt bekeken wat doorzetten is en worden ervaringen uitgewisseld. Er wordt gekeken naar het eigen doorzettingsvermogen. Het kind krijgt zicht op zichzelf en van daaruit op onderdelen die meer ontwikkeld moeten worden.
Hier kan een persoonlijk ontwikkelplan uit voortkomen. Dit stappenplan helpt het kind om in de loop van de dag bewust om te gaan met situaties waarin doorzetten wordt verlangd. Het resultaat zal zijn dat het kind steeds meer groeit in het nemen van hindernissen en daardoor trots op zichzelf wordt. Zo werken we heel veel aspecten van de levenshouding af, die maakt dat kinderen zichzelf goed leren kennen en laten ervaren dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen.

Enkele voorbeelden van levenshoudingsaspecten die aan de orde komen:

  • Optimisme
  • Daadkracht
  • Omgaan met fouten
  • Geluk
  • Groeimentaliteit (Fixed/Growth mindset)

Kinderen met een ‘Fixed mindset’ zitten vast in het beeld dat zij over zichzelf hebben:
‘Ik kan dit toch niet, dat is te moeilijk, het zal mij nooit lukken.’
Maar heb je een ‘Growth mindset’ dan sta je open om te leren ‘Het is moeilijk, ik kan het nog niet, maar ik ga het leren.’ Kinderen met een ‘Fixed mindset’ hebben last van een negatief zelfbeeld. Maar door training kun je groeien naar een ‘Growth mindset’.

Belangrijke vaardigheden die aan de orde komen:

  • Leren leren
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Concentratie
  • Impulsen bedwingen
levenshoudinggericht
levenshoudinggericht

Lesmethodes

Onze lesmethodes worden uitgebreid beschreven in de schoolwijzer.

Flexibele schooltijden

De School of Understanding maakt een verschil tussen openingstijden en groepstijden. De leerlingen kunnen op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur naar school komen. Het gezamenlijke lesprogramma is van 8.30 -14.00 uur. Het is voor ouders dus mogelijk om hun kind een half uur eerder of later naar/van school te brengen/halen. Er is tijdens het gezamenlijke lesprogramma de plicht om de hele dag aanwezig te zijn. Dit is om het groepsproces te ondersteunen. In het voorlopende en nalopende half uur kunnen de leerlingen werken aan eigen projecten, individuele leerlijnen of andere activiteiten. Daarnaast is er voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.00 uur en naschoolse opvang van 14.30 tot 19.00 uur. De voor- en naschoolse opvang maakt integraal onderdeel uit van onze school. De leerlingen kunnen tijdens de opvang desgewenst verder gaan met de onderwijsprojecten en -activiteiten waar ze mee bezig waren. De begeleiders houden hierbij de balans werk en rust goed in de gaten. ’s Middags worden er verschillende workshops georganiseerd.

Dagindeling

Tijd Groepen onderbouw Groepen middenbouw
07:00

Voorschoolse opvang

08:00

leergroep (zelfstandig werken)

leergroep (zelfstandig werken)

08:30

ontwikkelgroep (alle kinderen aanwezig)

ontwikkelgroep (alle kinderen aanwezig)

09:00

leergroep

leergroep

10:30

kleine pauze

kleine pauze

 10:45  vervolg leergroep

vervolg leergroep

11:30

grote pauze

vervolg leergroep

12:00

eten in de groep

grote pauze

12:30

onderzoeksgroep

eten in de groep

12:45

vervolg onderzoeksgroep

onderzoeksgroep

14:00

ontwikkelgroep (dagevaluatie)

ontwikkelgroep (dagevaluatie)

14:30

Naar huis (of opvang)

15:00

Buiten spelen (opvang)

15:30

Activiteit (opvang)

16:30

Cracker (opvang)

19:00

Afsluiten (opvang)

Tweetalig onderwijs

Nederlands is onze voertaal maar we bieden een deel van ons onderwijs ook in het Engels aan. De wereld van nu stelt immers steeds hogere eisen aan de taalvaardigheid van het Engels. Vooralsnog geven wij 85% van onze lessen in het Nederlands en 15% in het Engels. We streven ernaar om aan het einde van groep 8, wanneer toegestaan door wet- en regelgeving ongeveer 30% van de onderwijstijd in het Engels plaats te laten vinden. We werken bijvoorbeeld met Groove it. Elke vrijdag spreken we zoveel mogelijk de hele dag Engels. Ook zijn enkele onderdelen van het IPC-programma in het Engels. Verder lezen wij verhalen voor en zingen we liedjes in het Engels.

Heeft uw kind extra begeleiding nodig in de Nederlandse taal? Wij onderzoeken de mogelijkheid om tegen een extra vergoeding vakleerkrachten (EN-NL) in te huren voor een aantal uur gespecialiseerd taalonderwijs per week. Daarnaast bieden we systemen als Rosetta Stone Online Learning aan om kinderen zelfstandig aan hun Nederlands te laten werken.

Een dag op de SoU

Door de ogen van een kind

Let op: opent op algemene SoU website